logo efcs bianco

Łagodne zmiany komórkowe

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego

Komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego z górnych dróg oddechowych s? cz?st? domieszk? w materia?ach pobranych z dolnych dróg. Zmiany zapalne w jamie ustnej mog? by? przyczyn? z?uszczania si? atypowych komórek nab?onka wielowarstwowego p?askiego, których nie nale?y rozpoznawa? jako komórek rakowych. Raki wyst?puj?ce w tkankach g?owy i szyi te? mog? by? przyczyn? mylnego rozpoznania raka p?uca.

Zmiany w komórkach nab?onka oskrzelowego

Komórki nab?onka oskrzelowego mog? ulega? zmianie w odpowiedzi na dzia?anie czynników uszkadzaj?cych takich jak ci??kie zapalenia, radioterapia, chemioterapia. J?dra i  j?derka komórek migawkowych mog? ulega? powi?kszeniu a chromatyna staje si? gruboziarnista. Cz?sto wyst?puj? komórki wieloj?drowe. W przewlek?ych chorobach drzewa oskrzelowego takich jak np. astma pojawiaj? si? du?e brodawkowate grupy komórek nab?onka oskrzelowego (tzw. Creola bodies). Proliferacja komórek kubkowych mo?e powodowa? z?uszczanie si? ich w postaci du?ych p?atów lub brodawkowatych grup. Hiperplazja komórek kubkowych mo?e upodabnia? je do raka oskrzelikowo-p?cherzykowego.

Nie nale?y b??dnie rozpoznawa? hiperplastycznych komórek nab?onka oskrzelowego jako komórek gruczolakoraka. Komórki migawkowe posiadaj? migawki i zwykle obserwuje si? w ich populacji pewne spektrum zmian od komórek prawid?owych a? do znacznie atypowych a nie dwie ró?ne populacje komórek ( jak w przypadku gruczolakoraka)

Hiperplazja komórek rezerwowych nab?onka oskrzelowego

Komórki rezerwowe proliferuj? gdy dochodzi do z?uszczenia nab?onka powierzchniowego. W rozmazach cytologicznych hiperplastyczne komórki rezerwowe s? ma?e, hiperchromatyczne, z rozmazan? chromatyn? i sk?p? cytoplazm?; ?ci?le przylegaj? do siebie i wykazuj? modelowanie si? j?der.

Od raka drobnokomórkowego odró?nia je wi?ksza kohezja, bardzo ma?e rozmiary, brak mitoz i martwicy.

 

Zmiany naprawcze

W zwi?zku z reepitelizacj? owrzodze? spowodowanych urazem, napromienianiem lub infekcjami mo?e wyst?powa? atypia zwi?zana ze zmianami naprawczymi. Wyst?puj? wówczas p?askie (dwuwymiarowe) p?aty ?ci?le przylegaj?cych do siebie komórek o obfitej cytoplazmie i du?ych, cz?sto hiperchromatycznych j?drach z wyra?nymi j?derkami.

Hiperplazja pneumocytów typu II

Pneumocyty typu II proliferuj? po uszkodzeniach p?uc spowodowanych zapaleniem, posocznic?, zatorem z zawa?em, chemio-lub radioterapi?, ?ródmi??szowymi chorobami p?uc, poniewa? s? one komórkami rezerwowymi dla nab?onka p?cherzyków p?ucnych. 
W rozmazach cytologicznych widoczne s? one jako pojedyncze komórki lub grupy komórek z du?ymi j?drami i j?derkami oraz ziarnist? chromatyn?, ze sk?p? lub obfit? cytoplazm?. Gdy wykazuj? znaczn? hiperplazj? (jak np. w rozlanym uszkodzeniu p?cherzyków p?ucnych) mog? przypomina? komórki gruczolakoraka. W takich przypadkach pomocne mog? by? dane kliniczne. Po okresie jednego miesi?ca od ostrego uszkodzenia p?uc pneumocytów typu II nie spotyka si? w BAL.