logo efcs bianco

Chłoniak

This content is also available in: English Español Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Ch?oniaki  ziarnicze i nieziarnicze wyst?puj? pierwotnie w p?ucach ale cz??ciej pojawiaj? si? tam w wyniku rozsiewu zmiany pozap?ucnej. Najcz?stszym pierwotnym ch?oniakiem p?uc jest pozaw?z?owy ch?oniak strefy brze?nej o ma?ej z?o?liwo?ci (MALT lymphoma) a nast?pnie ch?oniak rozlany z du?ych limfocytów B.

Ch?oniaki o ma?ej z?o?liwo?ci s? typowo pojedynczymi zmianami o powolnym przebiegu klnicznym.

Ch?oniak o ma?ej z?o?liwo?ci mo?e by? szczególnie trudny do rozpoznania tylko na podstawie obrazu morfologicznego gdy? praktycznie nie mo?na go odró?ni? od zmian zapalnych. Ch?oniaki wielkokomórkowe zwykle wykazuj? du?? atypi?.

Diagnostyka ró?nicowa (Ch?oniak nieziarniczy)

  • Zmiany zapalne
  • Rak drobnokomórkowy
  • Rak wielkokomórkowy niezró?nicowany
  • Czerniak

Rozpoznanie jest u?atwione gdy dysponuje si? fragmentami tkankowymi w bloczku parafinowym. Mo?na wtedy w ch?oniakach o ma?ej z?o?liwo?ci wykaza? klonalno?? metodami immunohistochemicznymi. Ch?oniaki o du?ej z?o?liwo?ci, które w sposób oczywisty s? cytologicznie z?o?liwe, wymagaj? potwierdzenia przez wykazanie obecno?ci markerów limfoidalnych (np.LCA).

Pierwotny ch?oniak Hodgkina jest w p?ucu rzadko?ci?, natomiast jako zmiana wtórna (rozsiew z ogniska pozap?ucnego) jest cz?sty. Rozpoznanie cytologiczne opiera si? na wykazaniu obecno?ci komórek Reed-Sternberga w?ród limfocytów komórek plazmatycznych, histiocytów i eozynofilów.

Diagnostyka ró?nicowa (Ch?oniak Hodgkina)

  • Zapalenia ziarniniakowe
  • Reaktywne limfocyty
  • Ch?oniak nieziarniczy z du?ych komórek
  • Czerniak
  • Rak wielkokomórkowy niezró?nicowany