logo efcs bianco

Rak płuca i inne nowotwory złośliwe

This content is also available in: English Español Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Rak p?uca jest jednym z najcz?stszych nowotworów z?o?liwych u m??czyzn i kobiet. Stanowi ok.16% wszystkich zdiagnozowanych raków (20% u m??czyzn i 12% u kobiet) co powoduje, ?e jest najcz?stszym nowotworem z?o?liwym i trzeci? z  najcz??ciej wyst?puj?cych przyczyn zgonu w Wielkiej Brytanii. W Europie i USA cz?sto?? wyst?powania tego raka wzros?a w ostatnim dziesi?cioleciu. W wi?kszo?ci krajów rozwijaj?cych si? jest ona ni?sza. Cz?sto?? wyst?powania obni?a si? u m??czyzn a dalej ro?nie u kobiet i w wielu regionach Wielkiej Brytanii przewy?sza raka sutka.

Przynajmniej 90% przypadków raka p?uca ma zwi?zek z ekspozycj? na dym tytoniowy, co powoduje, ?e jest on (dym tytoniowy) najlepiej zidentyfikowan? przyczyn? jednego z najwa?niejszych raków, któremu w dalszej perspektywie w sposób oczywisty najlepiej mo?na by zapobiega?. Czynniki genetyczne te? odgrywaj? rol?: delecja 3p, mutacje TP53 K-RAS i P16 s? cz?ste w raku p?uca. Ekspozycja na azbest dzia?a synergistycznie z paleniem tytoniu, równie? ekspozycja na inne substancje np. nikiel lub substancje organiczne np. benzen. Chocia? ?rednia okresu prze?ycia pozostaje na poziomie ok. 4 miesi?cy znacz?ca mniejszo?? chorych mo?e by? wyleczonych a wielu ma przed?u?one ?ycie gdy s? otoczeni odpowiedni? opiek?.

Istnieje zgodno?? co do tego, ?e powszechny skryning za pomoc? radiografii klatki piersiowej i badania cytologicznego plwociny by?by za drogi i nie praktyczny. Ale grupy wysokiego ryzyka, takie jak pracownicy nara?eni na inhalacje karcynogenów lub starsi wiekiem wieloletni palacze papierosów,  mog?yby odnie?? korzy?ci z okresowego skryningu.

Classification of malignant tumors:

  • Squamous cell carcinoma
  • Adenocarcinoma (including bronchioloalveolar carcinoma)
  • Large cell carcinoma
  • Small cell carcinoma
  • Neuroendocrine tumors (carcinoid tumor)
  • Carcinomas of salivary gland-type
  • Lymphoma
  • Sarcoma and mixed epithelial-mesenchimal tumors
  • Metastatic tumors

Small cell vs. non-small cell carcinoma:

FNA non-small cell carcinoma