logo efcs bianco

Pneumocystis carinii

This content is also available in: English Español Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Pneumonia spowodowana tym patogenem wyst?puje cz?sto u osób z immunosupresj? (np. HIV+) i na radiogramach widoczna jest pod postaci? obustronnych nacieków. Pneumocystis mo?na wykaza? w BAL, pop?uczynach oskrzelowych i w plwocinie. 

Pneumocystis carinii obecnie poprawnie nazywane P.jiroveci mo?na zaobserwowa? w barwieniu metod? Papanicolaou w bia?kowym materiale widocznym jako g?bczaste zielonkawe odlewy p?cherzyków. Cysty barwi? si? srebrzeniem i podobne s? do kubeczków o rozmiarach 5-7 um, cz?sto z ciemniejszym punktem w ?rodku. W barwieniu metod? Giemsy trofozoidy widoczne s? jako niebieskie punkty. Pneumocystis mog? te? by? obecne w makrofagach. Mo?na je wykaza? metod? bezpo?redniej immunofluerescencji w indukowanej plwocinie.