logo efcs bianco

Zapalenie

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Cechy cytologiczne cz?sto spotykanych zmian zapalnych takich jak np. zapalenie p?uc w stadium organizacji, zarostowe zapalenie oskrzelików s? podobne. Widoczne s? makrofagi, neutrofile, eozyno file i limfocyty. Pneumocyty ze zmianami reaktywnymi szczególnie cz?sto wyst?puj? w zapaleniach p?uc w stadium organizacji i w rozlanym uszkodzeniu p?cherzyków.

Sarkoidoza najcz??ciej wyst?puje w p?ucach. Przyczyna tej choroby nie jest znana. Histologicznie charakteryzuje si? obecno?ci? ziarniniaków nab?onkowato komórkowych bez martwicy.

Widoczne s? komórki nab?onkowate, niekiedy z cia?kami Schaumanna i cia?kami asteroidnymi oraz komórki olbrzymie wieloj?drowe i limfocyty.

Ziarniniak Wegenera jest nekrotyzuj?cym ziarniniakowym zapaleniem naczy?, które wyst?puje jako zmiana guzowata tylko w p?ucu lub w p?ucu i w innych narz?dach. W?ród charakterystycznego ziarnistego t?a (martwiczo zmieniony kolagen) widoczne s? neutrofile, komórki olbrzymie i komórki nab?onkowate.

Pulmonary infarct

FNA negative – infarct
FNA negative – infarct