logo efcs bianco

Iltihap

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Organizasyon pnömonisi, bron?iolitis obliterans, oblitere obstrüktüf pnömoni ve diffüz alveolar hasar gibi s?k görülen inflamatuar durumlar?n sitolojik bulgular? birbirine çok benzer. Makrofaj, nötrofil, eozinofil ve lenfosit gibi inflamatuar hücreler izlenir. Organizasyon pnömonisi ve diffüz alveolar hasar  durumlar?nda reaktif pnömositler s?k görülür.

Sarkoidoz, non-kazeifiye granülomlarla seyreden ve multiorgan tutulumu yapan bir hastal?kt?r ve en s?k tutulan organ akci?erdir. Sebebi halen tam aç?kl??a kavu?turulamam??t?r. Bazen Schaumann ve asteroid cisimciklerin e?lik etti?i epitelioid histiosit agregatlar? ile karakterize multinükleer dev hücreler ve lenfositler görülür.

Wegener granülomatozisi ise akci?er tutulumu ile giden, zaman zaman di?er organ tutulumlar?n?n da e?lik edebildi?i nekrotizan granülomatöz vaskülit’dir. Nekrotik kollajen ile birlikte görülen karakteristik granüler, debri kapl? zeminde nötrofiller, dev hücreler ve epitelioid histiositler e?lik eder.  

Pulmoner enfaktüs

??A negatif – infarkt
??A negatif – infarkt