logo efcs bianco

HÜCRESEL OLMAYAN ELEMANLAR VE SPESİMEN İÇERİĞİ

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Solunum materyallerindeki hücresel olmayan elemanlar, konak taraf?ndan üretilen, inhale edilen yabanc? cisimlere reaksiyon olarak üretilmi? ya da laboratuvar içeri?idir.

‘Curschmann’ spiralleri k?vr?lm?? mukus bantlar?d?r. Papanicolaou boyama prosedürü ile haz?rlanm?? preparatlarda mor renkli helezonik yap?lar olarak görülür. Kronik solunum yollar? hastal?klar?nda non-spesifik bir bulgudur.

Ferrüginöz cisimcikler, ferroproteinler ile kaplanm?? mineral liflerdir (astbestozdaki gibi). Halter ?eklinde 5-200  µm uzunlu?unda olup PAP boyas? ile alt?n sar?s?ndan siyaha de?i?en renklerde boyan?r. Asbest maruziyeti mezotelyoma ve bronkojenik karsinomla ili?kilendirilir; asbest maruziyeti olan hastalar?n BAL s?v?lar?nda da çok say?da ferrüginöz cisimcik görülür.

Charcot-Leyden krtistalleri romboid ?ekilli olup, dejenere eozinofillerden kaynaklanan oranjofilik yap?lard?r; ast?m gibi siddetli alerjik hastal?klarda görülür.

 

Psammom cisimcikleri, hem malignite durumlar?nda (akci?er adenokarsinomlar?, mezotelyoma, metastatik tiroid ve over kanseri gibi), genellikle papiller yap?larda ve tüberküloz gibi benign olaylarda görülebilen konsantrik tabakal? kalsifikasyonlard?r. Corpora Amylacea, kalsifiye- olmayan,  proteinöz, yo?unla?m?? maddedir ve aras?ra ya?l?l?kta görülür. Amorf protein varl???, amiloidoz veya alveolar proteinoz tan?s? için bir ipucu olabilir. 

Ferrüjinöz cisimcikler
Asbest fibrilleri
Curschmann spiralleri
Curschmann spiralleri