logo efcs bianco

SOLUNUM YOLLARI SİTOLOJİSİNİN KULLANIM ALANLARI

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

PAP yayma testinin servikal kanserin tan?s?nda ve önlenmesindeki tart???lmaz yerine k?yasla, akci?er kanseri için kitle tarama testi olarak, solunum sitolojisi (ço?unlukla balgam) hayal k?r?kl??? yaratm??t?r. Problem; testin yeterlili?i (özgüllük veya duyarl?l?k)  ile ilgili de?ildir fakat daha çok yüksek risk içeren hastalarda  (erkek, sigara içici, 45 ya? üstü) etkin olmamas?d?r. Tan? genellikle çok geç verilebilmekte (sa? kal?m? uzatmada etkin de?il) ve tedavi seçimi hastal?k multifokal oldu?unda  zorla?maktad?r.

Solunum sitolojisinin rolü

  • tümör taramas?, do?rulanmas? ve primer-metastatik hastal?k tiplemesi yap?lmas?

  • akci?er kanseri olgular?nda, radyolojik incelemeyi tamamlay?c? prosedür olarak tedavi sonras? izleme

  • Çe?itli benign hastal?klar?n tan?s?nda ve immünitesi bask?lanm?? AIDS ya da transplant hastalar?nda görülebilecek f?rsatç? enfeksiyonlar?n tan?s?nda