logo efcs bianco

HÜCRE ÖRNEKLEME VE HAZIRLAMA METODLARI

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Solunum sitomorfolojisi, spesimenin tipi ve preparasyonuna önemli ölçüde ba??ml?d?r. Hücre örnekleme ve haz?rlama metodlar? do?ru sitolojik yorumlama için çok önemlidir. Akci?er nodüllerinin tan?s?nda bronkoskopik metodlar, santral yerle?imli kitlelerde ilk yakla??md?r, e?er negatif sonuç al?n?rsa ince i?ne aspirasyon sitolojisi (??AS) denenebilir. ??AS özellikle periferik yerle?imli lezyonlar?n tan?s?nda yararl?d?r.

  • Balgam
  • Bron? materyali
  • Transbron?ial ince i?ne aspirasyonu
  • Transtorasik ince i?ne aspirasyonu

S?v? bazl? sitolojinin (SBS) servikal tarama programlar?nda geni? bir kullan?m alan? vard?r fakat solunum sitolojisinde, maliyeti ve mukus içeri?i zengin örneklerdeki kriterlerin standart olmay??? ile daha seçici kullan?lmal?d?r.