logo efcs bianco

Akciğer Kanseri Ve Diğer Malignant Tümörler

This content is also available in: English Español Čeština Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Akci?er karsinomu hem erkek hem kad?nda en çok görülen malignitedir. Tan?s? konmu? olan tüm kanserlerin %16’s?n? (erkeklerde %20, kad?nlarda %12) olu?turmas? nedeniyle, akci?er karsinomu en yayg?n görülen malignitedir ve ?ngiltere’deki ölümlerin 3. en yayg?n nedenidir. Akci?er kanserinin görülme s?kl??? geçen on y?llar boyunca Avrupa ve Amerika’da giderek artm??t?r. ?u anda bu görülme s?kl??? erkeklerde azalmakta fakat kad?nlarda yükselmeye devam etmektedir. ?ngiltere’nin ço?u bölgesinde kad?nlardaki ölüm nedeni olarak akci?er kanseri meme kanserini geride b?rakmaktad?r.

Akci?er kanserli hastalar?n en az 90%’?nda hastal???n sigara duman?na maruz kalmayla ili?kili oldu?u görülmü?tür. Bu nedenle sigara duman?, major bir kanserin en net tan?mlanan ve uzun vadede en belirgin ?ekilde engellenebilen nedenidir. 3p delesyonu, p53, K-ras ve p16 mutasyonu gibi akci?er karsinomunda s?kça rastlanan genetik faktörlerinde hastal?kta rolü vard?r. Mineraller (nikel vb.) ile birtak?m organik bile?iklerde (benzen vb) oldu?u gibi asbest maruziyeti de sigara duman? ile sinerjik etki ortaya ç?karmaktad?r. Ortalama hayatta kalma süresinin 4 ay gibi az bir zaman olmas?na ra?men  az?nl?k olu?turan bir grup akci?er kanseri hastas?, tedavi edilmi? ve uygun hayat ko?ullar?yla uzun süre ya?am??lard?r.

Erken evre akci?er kanseri hakk?nda fikir birli?i; kanser taramas?nda gö?üs radyografisiyle genel görüntüleme ve balgam sitolojisinin çok pahal? oldu?u ve pratik olmad??? yönündedir. Bununla birlikte inhalasyon yolu ile karsinojenlere maruz kalan çal??anlar ve uzun süreli sigara öyküsü olan ya?l? insanlar gibi yüksek risk grubundakilerde periyodik taraman?n yararlar? olabilir.

 

Malignant Tümörlerin S?n?fland?r?lmas?

 

  • Skuamoz hücreli karsinom

  • Adenokarsinom (bron?ioloalveolar karsinom’u da kapsar)

  • Büyük hücreli karsinom

  • Küçük hücreli karsinom

  • Nöroendokrin tümörler (karsinoid tümör)

  • Tükrük bezi karsinomlar?

  • Lenfoma

  • Sarkoma ve kar???k epitel-mezenkimal tümörler

  • Metastatik tümörler

 

??A: küçük hücreli-d??? karsinom