logo efcs bianco

Karcinom plic a jiné nádory

This content is also available in: English Español Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Karcinom plic je jednou z nej?ast?jších malignit u muž? i žen. Tvo?í 16% diagnostikovaných malignit (20% u muž?, 12% ženských karcinom?). V Británii jde o nej?ast?jší malignitu a t?etí nej?ast?jší p?í?inu smrti. Incidence v posldních dekádách vzrostla jak v Evro?, tak ve Spojených státech. Je nižší ve v?tšin? rozvojových zemí. V sou?asné dob? klesá u muž?, roste však u žen a leckde v Británii vzrostla smrtnost na plicní karcinom nad karcinom prsu.

Nejmén? 90% p?ípad? plicního karcinomu je sdruženo s kou?ením, jde tedy preventabilní tumor. Genetické faktory se spoluú?astní: 3p delece, p53, k-ras a p16 mutace jsou v karcinomu plic b?žné. Expozice azbestu má synergistický efekt s kou?ením, stejn? jako expozice dalším látkám v?. minerál? (nap?. niklu) a organickým slou?eninám (nap?. benzénu). Medián p?ežití z?stává velmi špatný (cca 4 m?síce); menšina pacient? se vylé?í nebo má s lé?bou prodlouženo p?ežití.

Plošný screening ?asných forem plicního karcinomu pomocí rtg a vyšet?ení sputa je obecn? považován za neefektivní. Mohou však z n?ho profitovat vysoce rizikové skupiny – pracovníci exponovaní kancerogen?m pop?. sta?í lidé s dlouhou anamnézou kou?ení.

Classification of malignant tumors

  • Squamous cell carcinoma
  • Adenocarcinoma (including bronchioloalveolar carcinoma)
  • Large cell carcinoma
  • Small cell carcinoma
  • Neuroendocrine tumors (carcinoid tumor)
  • Carcinomas of salivary gland-type
  • Lymphoma
  • Sarcoma and mixed epithelial-mesenchimal tumors
  • Metastatic tumors

small cell vs. non-small cell carcinoma 

FNA non-small cell carcinoma