logo efcs bianco

Anatomie a histologie dýchacích cest

This content is also available in: English Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Dýchací cesty d?líme na horní a dolní. Horní zahrnují úsek od nosního vchodu po hrtan. Dolní pokra?ují tracheou do plic a p?edstavují oblast hlavního zájmu respira?ní cytologie. Bu?ky horních cest dýchacích se ob?as objevují ve vzorcích z dolních cest jako p?ím?s.

Trachea a bronchy jsou vystlány ?asinkovým cylindrickým epitelem; jádro je uloženo bazáln?, má jemn? granulární chromatin a densní ploténku s ?asinkami na luminálním povrchu . Pohárkové bu?ky jsou zastoupeny v pom?ru 1:6 s cytoplazmou vypln?nou hlenem. Bazální nebo rezervní bu?ky, malé a nediferencované, jsou uloženy na bazální membrán?; p?edstavují prekurzory ?asinkových a pohárkových bun?k. Neuroendokrinní bu?ky (Kultchitskyho bu?ky), argyrofilní, nejsou v základních barveních z?ejmé; ultrastrukturáln? obsahují densní granula a znázornit je lze imunocytochemickými neuroendokrinními markery.

Bronchioly jsou vystlány Clarovými bu?kami, které jsou kubické až cylindrické, avšak bez ?asinek; obvykle nejsou v cytologických preparátech rozpoznány. Pneumocyty typu I jsou ploché bu?ky pokrývající plochu alveol? ur?enou k vým?n? plyn?. Pneumocyty typu II jsou objemn?jší kubické bu?ky alveolárního povrchu; secernují plicní surfaktant, který je z?ejmý ultrastrukturáln? jako lameární t?líska. V cytologických preparátech mají pneumocyty druhého typu okrouhlou vakuolizovanou cytoplazmu. N?kdy jsou obtížn? odlišitelné od makrofág?.

Alveolární makrofágy mají okrouhlá nebo oválná jádra, krajkovitou nebo p?nitou cytoplazmu s obsahem fagocytovaného materiálu (nap?. prašných zrn). Ve vzorku sputa musí být alveolární makrofágy p?ítomny, má-li být považován za reprezentativní.