logo efcs bianco

Transbronchiální tenkojehlová aspirace

This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Transbronchiální FNA je zejména p?ínosná pro diagnózu primárních plicních lézí lokalizovaných pod povrchem bronchu a pro staging pacient? s karcinomem plic a mediastinální lymphadenopatie. Léze je aspirována retrahovatelnou jehlou (Wangovou jehlou) která prochází ohebným katetrem umíst?ným pomocí bronchoskopu.
Komplikace transbronchiální FNA jsou vzácné – endobronchiální krvácení.

P?i odb?ru z lymfatických uzlin by m?lo být získáno alespo? malé množství lymfocyt? pro potvrzení adekvátnosti vzorku. V kombinaci s jinými bronchoskopickými vzorky zvyšuje transbronchiální FNA diagnostickou p?esnost primárních plicních nádor?. P?ínosná je rovn?ž typizace plicního karcinomu.