logo efcs bianco

BAC przezoskrzelowa

This content is also available in: English Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Przezoskrzelowa BAC jest specjalnie u?yteczna w diagnostyce pierwotnych zmian umiejscowionych pod powierzchni? oskrzeli i dla ustalenia stadium klinicznego zaawansowania raka p?uca u chorych z powi?kszonymi w?z?ami ch?onnymi ?ródpiersia. Zmian? aspiruje si? za pomoc? ig?y Wanga przez gi?tki kateter w bronchoskopie. Powik?ania takiej biopsji s? rzadkie, w??czaj?c w to krwawienie do oskrzela.

Aby materia? pobrany do oceny w?z?ów ch?onnych ?ródpiersia by? adekwatny do badania w rozmazie musi si? znajdowa? pewna liczba limfocytów. Wspólnie z innymi materia?ami pobranymi do badania drog? bronchoskopii przez oskrzelowa BAC zwi?ksza dok?adno?? diagnostyki raka p?uca. Równie? pozwala na dobre rozró?nienie drobnokomórkowego od nie drobnokomórkowego raka p?uca.