logo efcs bianco

Anatomia i histologia układu oddechowego

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Drogi oddechowe mo?na podzieli? na górne (od okolicy nosa i zatok do krtani) i dolne. Dolne drogi oddechowe (od tchawicy do p?uc) stanowi? g?ówny cel cytologii uk?adu oddechowego. W preparatach z dolnych dróg mo?na niekiedy znale?? komórki z górnych dróg oddechowych.

Tchawica i oskrzela wy?cielone s? komórkami migawkowymi. Maja one umiejscowione przy podstawie j?dro z drobnoziarnist? chromatyn? oraz r?bek oskórkowy z rz?skami na powierzchni zwróconej do ?wiat?a. Co sze?? komórek migawkowych widzimy jedn? komórk? kubkow? z cytoplazm? rozepchni?t? przez ?luz i j?drem zepchni?tym na obwód. W pobli?u b?ony podstawnej znajduj? si? komórki podstawne zwane te? rezerwowymi. S? to ma?e niezró?nicowane komórki, które s? prekursorami komórek migawkowych i kubkowych. S? tam jeszcze argyrofgilne komórki neuroendokrynne (Kulczyckiego) ale nie mo?na ich zidentyfikowa? w rutynowych barwieniach. W ultrastrukturze posiadaj? w cytoplazmie g?ste elektronowo ziarnisto?ci neuroendokrynne.

Oskrzeliki s? wy?cielone przez nieurz?sione komórki Clara, kszta?tu kostkowego lub walcowatego których zwykle nie widzimy w preparatach cytologicznych. Pneumocyty typu I s? cienkimi sp?aszczonymi komórkami wy?cielaj?cymi powierzchnie p?cherzyków, na których dokonuje si? wymiana gazowa. Pneumocyty typu II, s? to komórki grubsze kszta?tu kostkowego, które znajduj? si? równie? na powierzchni p?cherzyków p?ucnych gdzie wydzielaj? surfaktant do ?wiat?a p?cherzyków. W ultrastrukturze jest on widoczny jako tzw. cia?ka lamelarne. W rozmazach cytologicznych pneumocyty typu II trudno odró?ni? od makrofagów poniewa? jak i one maj? zwakuolizowan? cytoplazm?.

Makrofagi p?ucne maj? okr?g?e lub owalne j?dra i wodniczki w cytoplazmie a cz?sto te? sfagocytowany materia? jak np. cz?steczki w?gla. Obecno?? makrofagów p?ucnych ?wiadczy, ?e plwocina nadaje si? do badania cytologicznego.

W warunkach prawid?owych w p?cherzykach mog? si? znajdowa? pojedyncze neutrofile i limfocyty. W zrost ich liczby znamionuje zapalenie.