logo efcs bianco

Infekcje grzybicze

This content is also available in: English Español Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Infekcje grzybicze p?uc rozpoznaje si? ?atwo cytologicznie. Wyst?puj? cz?sto u osób z obni?on? odporno?ci?. Nale?y je podejrzewa? gdy mamy do czynienia z zapaleniem ziarniniakowym niekiedy wspólnie z obecno?ci? neutrofilów. Mo?na wykorzysta? bloczki parafinowe do barwienia srebrzeniem lub metod? PAS. Wiele grzybów ma charakterystyczn? budow? co umo?liwia rozpoznanie.

W p?ucach mo?na spotka? nast?puj?ce grzybicze infekcje: Cryptococcosis, Histoplasmosis, Coccidioidomycosia, Aspergillosis, Candidiasis.

Aspergiloza oskrzelowo-p?ucna charakteryzuje si? odpluwaniem grudek ?luzu zawieraj?cych grzybnie (hyphae septate lub zarodniki w jamach), liczne eozynofile i kryszta?y Charcota-Leydena.

Zapalenie p?uc wywo?ane przez Candida jest cz?st? infekcj? oportunistyczn?. Widoczne s? p?czkuj?ce grzyby tworz?ce pseudohyphae.

Actinomyces tworz?ce rozga??ziaj?ce si? promieni?cie nitki mog? dosta? si? do BAL z jamy ustnej.

PCC and Aspergillus
PCC and Aspergillus
PCC and Aspergillus
PCC and Aspergillus