logo efcs bianco

BAC przez ścianę klatki piersiowej

This content is also available in: English Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Wskazaniem do BAC przez ?cian? klatki piersiowej jest obecno?? guza p?uca. Metoda ta oszcz?dza wielu chorym bardziej inwazyjnej, chirurgicznej diagnostyki. Wskazania do BAC obejmuj? równie? ocen? typu histologicznego oczywistych nowotworów z?o?liwych I przetrwa?ych infekcji p?ucnych. Najcz?stszym powik?aniem jest odma op?ucnowa. Wymaga ona drena?u u 105 chorych.

BAC wykonuje si? pod kontrol? CT, USG lub RTG, ig?? 18G lub 22G z wykorzystaniem ró?nego rodzaju uchwytów. Jedn? z najcz??ciej u?ywanych jest ig?a Chiba 22G; je?eli wi?cej ni? jedno nak?ucie musi by? wykonane trzeba dokona? powtórnej punkcji. Innym rozwi?zaniem jest ig?a tak zbudowana, ?e w zewn?trznej grubszej igle, która s?u?y jako prowadnica znajduje si? cie?sza ig?a, za pomoc? której wykonuje si? kilka nak?u?. Patolpg powinien by? obecny przy nak?uciu aby oceni? jako?? pobranego materia?u.

Przeciwwskazania:

  • brak zgody chorego
  • skaza krwotoczna
  • pneumonektomia drugostronna
  • zaawansowana niewydolno?? oddechowa
  • malformacje naczyniowe
  • echonococcus

Powik?ania:

  • odma op?ucnowa (zwykle zwi?zana z d?ugo?ci? zabiegu)
  • krwotok
  • krwiak ?ródp?ucny

Po wykonaniu rozmazów przep?ukuje si? ig?? w roztworze soli fizjologicznej, utrwalaczu Saccomanno, 505 etanolu lub komercyjnie dost?pnym utrwalaczu. Tak uzyskan? zawiesin? komórek mo?na wykorzysta? do bada? bakteriologicznych, wykona? cytospiny, osady w technice fazy p?ynnej (cienkowarstwowe), bloczki parafinowe, analiz? cytogenetyczn? lub badanie w mikroskopii elektronowej. Utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie mog? by? wykorzystane do bada? histochemicznych i immunohistochemicznych.

W transtorakalnej BAC mog? si? znajdowa? komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego z naskórka, komórki mi?dzyb?onka, mi??nie szkieletowe, komórki tkanki ??cznej, hepatocyty ( przy biopsji przez przepon?).

Transtorakalna BAC jest pewn? metod? w diagnostyce wielu nowotworów p?uc i cz?sto na jej podstawie mo?na odró?ni? drobnokomórkowego i nie drobnokomórkowego raka. Gdy nie mo?na ustali? rozpoznania powtarza si? BAC lub pobiera wycinek do badania histopatologicznego.