logo efcs bianco

Transthorakální tenkojehlová aspirace

This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Indikací transthorakální FNA je p?ítomnost plicní masy. Metoda ušet?í ?ad? pacient? invazivn?jší postupy vyšet?ení. Indikace FNA zahrnují i subklasifikaci z?ejmých malignit a persistujících plicních infekcí. Nejobvyklejší komplikací je pneumothorax, vyžadující drenáž u 10% pacient?.

FNA se provádí pomocí CT nebo ultrasonografického vedení nebo fluoroskopie. Síla jehly kolísá od 18 do 22 Gauge; typ? je celá ?ada. Jednou z nejužívan?jších jehel je 22G Chiba jehla; vyžaduje další punkci, pokud je t?eba další pr?chod. Jinou volbou je koaxiální jehla s velkým vn?jším vodi?em a menší vnit?ní jehlou. Když je vn?jší jehla zavedena, je možno vnit?ní menší provést n?kolik odb?r?. Cytopatolog by m?l vyhodnotit adekvátnost materiálu hned na míst?.

Kontraindikace

  • nesouhlas pacienta
  • krvácivé stavy
  • kontralaterální pneumonektomie
  • t?žké respira?ní selhání
  • vaskulární malformace
  • echinokokóza

Komplikace

  • pneumotorax (v?tšinou závislý na délce výkonu)
  • hemoragie
  • intrapulmonární hematomy

Když jsou p?ipraveny nát?ry, je jehla vypláchnuta v pufrovaném roztoku elektrolyt?, Saccomannov? fixativu, 50% etanolu nebo komer?ním stabiliza?ním roztoku. Tato bun??ná suspenze m?že být zpracována pro mikrobiologické analýzy, cytospiny, preparáty v tenké vrstv?, filtry, cytobloky, cytogenetické analýzy. Formalinem-fixované cytobloky jsou velmi užite?né pro histochemické a imunohistochemické pr?kazy.

Potentiálními kontaminantami v transthorakální FNA jsou kožní dlaždicové bu?ky, mezotelie, kosterní svalovina, vazivová tká?, hepatocyty (v pr?niku bránicí).

Transthorakální FNA je spolehlivým postupem pro diagnózu plicních nádor? a ?asto je schopna rozlišit jednotlivé typy. Pokud nem?že být stanovena spolehlivá diagnóza, je ji možno opakovat, nebo pokra?ovat plicní biopsií.