logo efcs bianco

Benigní buněčné změny

This content is also available in: English Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

  • Zm?ny dlaždicových bun?k
  • Zm?ny bronchiálních bun?k
  • Hyperplázie bronchiálních rezervních bun?k
  • Hojení
  • Hyperplázie pneumocyt? II. typu 

Zm?ny dlaždicových bun?k

Dlaždicové bu?ky z horních cest dýchacích ?asto kontaminují vzorky dolních dýchacích cest. Zán?tlivé zm?ny v dutin? ústní mohou být zdrojem atypických dlaždicových bun?k, které by mohly být diagnostikovány myln? jako dlaždicový karcinom. Karcinomy struktur hlavy a krku mohou rovn?ž vést k falešn? pozitivní diagnóze. 

Zm?ny bronchiálních bun?k

Zm?ny bronchiálních bun?k se objevují jako reakce na podn?ty zán?tlivé, v souvislosti s chemoterapií a radioterapií. ?asinkový eopitel vykazuje zv?tšená jádra, s hrubým chromatinem a nápadnými nukleoly. ?astá je vícejadernost. Velké papilární formace bronchiálních bun?k (Creolova t?líska) jsou pozorována p?i chronických nemocech dýchacích cest. Pohárkové bu?ky mohou rovn?ž proliferovat a odlu?ovat se ve v?tších formacích napodobujících bronchioloalveolární karcinom.

Hyperplázie bronchiálních bun?k nesmí být myln? diagnostikována jako adenokarcinom. Benigní bronchiální bu?ky mají cilie a epiteliální zm?ny jsou p?ítomny v celém spektru od pravidelných k výrazn? atypickým, nikoli pouze dv? populace bun?k.

Hyperplázie bronchiálních rezervních bun?k

Bronchiální rezervní bu?ky proliferují p?i odlu?ování povrchového epitelu v d?sledku plicního poran?ní. V cytologických nát?rech jsou hyperplastické rezervní bu?ky malé, hyperchromní se set?elým chromatinem a chudou cytoplazmou; jsou nat?snané s jadernými tvarovými zm?nami z apozice. Od malobun??ného karcinomu je odlišuje v?tší kohezivita, velmi malá velikost a chybí mitózy a nekrózy.

 

Hojení

Repara?ní atypie se pozorují v reepitalizacích ulcerózních lézí po traumatech, radiaci nebo infek?ním poškození. P?ítomny jsou zpravidla plošné formace kohezivních bun?k s bohatou cytoplazmou, sv?tlými jádry a nápadnými jadérky.

Hyperplázie pneumocyt? II. typu

Jelikož pneumocyty II. typu plní funkci alveolárních rezervních bun?k, proliferují po plicním poškození nap?. pneumonií, sepsí, plicní embolizací s infarktem, po chemoterapii, radia?ní terapii, intersticiálních zán?tech.

V cytologických nát?rech jsou to jednotlivé bu?ky nebo trsy bun?k s velkými jádry, hrubým chromatinem a prominentními jadérky, variabilní cytoplazmou. Ve fázi floridní hyperplazie p?i difúzním alveolárním poškození se podobají adenokarcinomovým bu?kám; je proto d?ležité znát klinický pr?b?h respira?ní tísn?. Pneumocyty II. typu nejsou p?ítomny v BAL vzorcích po uplynutí jednoho m?síce od akutního alveolárního poškození.