logo efcs bianco

Zanieczyszczenia materiału do badania i elementy inne niż komórki

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Nie komórkowy materia? z dróg oddechowych mo?e pochodzi? od chorego, mo?e by? wdychany, mo?e powsta? w odpowiedzi na cia?a obce lub mo?e by? wynikiem kontaminacji laboratoryjnej.

Spirale Curschmanna s? to skr?cone pasma ?luzu. W barwieniu Papanicolaou maj? kolor ró?owy. S? one zmian? niespecyficzn? wyst?puj?c? w przewlek?ych chorobach p?uc.

Tzw. ferruginous bodies s? w?óknami mineralnymi (np. azbestowymi) inkrustowanymi ferroproteinami. Maj? kszta?t pa?eczek dobosza, 5-200um d?ugo?ci, barwi? si? na kolor z?otawo-?ó?ty do czarnego w metodzie Papanicolaou. Chorzy z histori? ekspozycji na azbest, który ma zwi?zek z mi?dzyb?oniakiem i rakiem p?uca, maj? wi?ksz? licz? tych cia?ek w BAL.

Romboidalnego kszta?tu kryszta?y Charcota-Leydena maj? kolor ró?owy i pochodz? ze zwyrodnia?ych eozynofilów chorych ze schorzeniami alergicznymi takimi jak np. astma.

Cia?ka piaszczakowate s? to koncentrycznie nawarstwiaj?ce si? kalcyfikacje, które wyst?puj? zarówno w nowotworach, zwykle o architekturze brodawkowatej ( np. gruczolakorak p?uca, mi?dzyb?oniak, przerzuty raka tarczycy lub jajnika), jak i w zmianach nienowotworowych, np. w gru?licy. Corpra amylacea s? to z?ogi bia?kowe nie nawapnia?e, obserwowane niekiedy u osób starszych. Bezpostaciowe z?ogi bia?kowe mog? zwróci? uwag? na obecno?? skrobiawicy lub proteinozy.

W rozmazach cytologicznych mog? by? obecne zanieczyszczenia pod postaci? komórek ro?linnych, py?ków kwiatowych lub grzybów Alternaria zawieraj?cych pigment.

Ferrouginous bodies
Asbestos fiber
Curschmann`s spirals
Curschmann`s spirals