logo efcs bianco

Rak śluzowo-naskórkowy (Carcinoma mucoepidermale)

This content is also available in: English Español Português Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Guz ten, niemal zawsze wieloogniskowy, zbudowany jest z komórek ró?nicuj?cych si? w kierunku dojrza?ych i po?rednich komórek  nab?onka wielowarstwowego p?askiego i komórek ?luzowych, znajduj?cych si? w ?luzowym tle. Jest to najcz?stszy nowotwór z?o?liwy ?linianek u dzieci i m?odych doros?ych. Trzy stopnie z?o?liwo?ci guza: niski, po?redni i wysoki, histologicznie ocenia si? na podstawie obecno?ci komponentu torbielowatego, martwicy, nacieku nerwów, proporcji komórek epidermoidnych do komórek ?luzowych, anaplazji i liczby mitoz.

Rozmazy cytologiczne czasem s? bardzo typowe: wyst?puj? wszystkie rodzaje komórek w ?luzowym tle. W niektórych przypadkach atypia jest niewielka, dominuj? komórki epidermoidne przypominaj?ce onkocyty, w g?stym brudnym tle. Obraz ten przypomina guz Whartina. 

Mucoepidermoid carcinoma – histology
Mucoepidermoid carcinoma – cytology