logo efcs bianco

Exfoliativní cytologie dutiny ústní

This content is also available in: English Español Português Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Infekce bez zán?tu (AIDS): superficiální dlaždicové bu?ky na špinavém pozadí obsahujícím mnoho r?zných typ? mikroorganism? jako jsou bakterie, plísn?, atd. Úplná absence bun?k zán?tu je v t?chto p?ípadech diagnostická! D?ležitou skute?ností je, že by vždy m?lo být sledováno možné spojení s HPV infekcí (p16ink pr?kaz, Ki67, HPV molekulární diagnostika). S HPV infekcí spojené benigní nebo maligní epiteliální léze jsou zpravidla ošet?ovány mén? agresivn?.

Infekce bez zán?tu (AIDS)
Infekce bez zán?tu (AIDS)
Infekce bez zán?tu (AIDS)
Infekce bez zán?tu (AIDS)
Infekce bez zán?tu (AIDS)
Infekce bez zán?tu (AIDS)
Infekce bez zán?tu (AIDS)

 

Dlaždicobun??ný karcinom sliznice dutiny ústní má vysokou incidenci v Melanézii, Francii, Ma?arsku, západní Evrop?. Vzorek lze odebrat použitím cytobrushe, nebo tekutina z výplachu dutiny ústní m?že být zpracována libovolnou metodou LBC. Morfologie bun?k je úpln? stejná jako u dlaždicového karcinomu ?ípku d?lohy. Pravd?podobn? nejlepší barvící metodou v t?chto p?ípadech je PAP.

Pemphigus vulgaris a jeho varianty se prezentují bulózní lézí. Obsah vezikuly nebo buly lze set?ít odb?rovým št?te?kem a p?ipravit nát?r. Identifikace Tzanckových bun?k pat?í k historicky nejstarším cytodiagnostickým postup?m. Jedná se o velké akantolytické bu?ky s velkými bledými jádry a n?kdy velkými jadérky. Na pozadí preparátu se nacházejí bu?ky akutního zán?tu. Místem primární diagnózy pemphigus vulgaris je ?asto dutina ústní!

 

Tzanck cells (pemphigus vulgaris)
Tzanck cells (pemphigus vulgaris)
Tzanck cells (pemphigus vulgaris)

Palpovatelné léze jazyka se vyskytují velice z?ídka. Tyto léze lze aspirovat. Dlaždicobun??ný karcinom je povrchová léze, zatímco neepitelové (obvykle benigní) nádory jsou uloženy hluboko.  Dob?e známý Abrikosov?v tumor lze rovn?ž diagnostikovat z aspirátu na základ? p?ítomnosti vícemén? monomorfních granulárních neepitelových bun?k.