logo efcs bianco

Jama ustna

This content is also available in: English Español Português Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Cytologia z?uszczeniowa jamy ustnej

Infekcje bez zapalenia (AIDS): Komórki warstwy powierzchownej nab?onka wielowarstwowego p?askiego le??ce na brudnym tle, które zawiera wiele ró?nych czynników infekcyjnych, takich jak bakterie, grzyby, itd. Brak komórek zapalnych w takich przpadkach jest cech? diagnostyczn?!

Infections without inflammation (AIDS)
Infections without inflammation (AIDS)
Infections without inflammation (AIDS)
Infections without inflammation (AIDS)
Infections without inflammation (AIDS)
Infections without inflammation (AIDS)
Infections without inflammation (AIDS)

Rak p?askonab?onkowy b?ony ?luzowej jamy ustnej cz?sto wyst?puje w Melanezji, Francji, na W?grzech, we Wschodniej Europie. Materia? mo?na pobra? za pomoc? szczoteczki lub za pomoc? p?ukania, a nast?pnie opracowa? stosuj?c jak?kolwiek  technik? cytologii fazy p?ynnej. Morfologia komórek jest dok?adnie taka sama, jak w przypadku raka p?askonab?onkowego szyjki macicy. Barwienie tych przypadków  metod? Papanicolaou lub H&E daje dobre wyniki. 

P?cherzyca zwyk?a (Pemphigus vulgaris) i jej warianty charakteryzuj? si? obecno?ci? zmian p?cherzowych. Zawarto?? p?cherzy mo?na pobra? za pomoc? szczoteczki. Najwcze?niej zmian? mo?na rozpozna? cytologicznie przez znalezienie komórek Tzancka: s? to du?e, akantolityczne komórki z du?ymi jasnymi j?drami i czasem du?ymi j?derkami. W tle wyst?puj? komórki zapalne.

Tzanck cells (pemphigus vulgaris)
Tzanck cells (pemphigus vulgaris)
Tzanck cells (pemphigus vulgaris)

Zmiany palpacyjne j?zyka s? bardzo rzadkie. Mog? by? diagnozowane za pomoc? biopsji aspiracyjnej cienkoig?owej. Rak p?askonab?onkowy jest zlokalizowany powierzchownie, za? guzy nienab?onkowe (zazwyczaj ?agodne) s? po?o?one g??boko.