logo efcs bianco

Epiteliální / myoepiteliální karcinom

This content is also available in: English Español Português Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Nádor sestává ze dvoubun??ných typ? formujících dukty: vnit?ní vrstva duktálních bun?k, sv?tlé myoepiteliální bu?ky (vn?jší vrstva). Duktální bu?ky pozitivn? exprimují cytokeratiny, myoepitelie  pozitivn? exprimují antigen S-100. Cytologicky jde o obraz maligního nádoru ze sv?tlých bun?k s r?zným stupn?m celulární a jaderné atypie. Lze zastihnout izolované bu?ky i mikrofragmenty tkán?. Bu?ky mohou být uspo?ádány solidn? nebo do papilárních struktur. Stromální komponenta hyalinního vzhledu vykazuje metachromazii. N?kdy zastihujeme struktury podobné dukt?m nebo globulární struktury. Cytologický obraz má „maligní“ charakteristiky. 

V malém zv?tšení vypadají plachty op?t bazaloidn?, p?ítomny jsou i cylindromatózní metachromatické fragmenty ( Giemsovo barvení ). Velké zv?tšení ukazuje sv?tlý myoepiteliální charakter t?chto bun?k, vnit?ní bu?ky jsou pon?kud menší, zevní zóna bun?k má jemn? granulární/p?nitou nebo sv?tlou cytoplazmu. Kterýkoli bun??ný typ m?že dominovat a vykazovat evidentní rysy malignity. Obecn? cytologický obraz nenazna?uje vysoce maligní lézi!
V malém zv?tšení vypadají plachty op?t bazaloidn?, p?ítomny jsou i cylindromatózní metachromatické fragmenty ( Giemsovo barvení ). Velké zv?tšení ukazuje sv?tlý myoepiteliální charakter t?chto bun?k, vnit?ní bu?ky jsou pon?kud menší, zevní zóna bun?k má jemn? granulární/p?nitou nebo sv?tlou cytoplazmu. Kterýkoli bun??ný typ m?že dominovat a vykazovat evidentní rysy malignity. Obecn? cytologický obraz nenazna?uje vysoce maligní lézi!
V malém zv?tšení vypadají plachty op?t bazaloidn?, p?ítomny jsou i cylindromatózní metachromatické fragmenty ( Giemsovo barvení ). Velké zv?tšení ukazuje sv?tlý myoepiteliální charakter t?chto bun?k, vnit?ní bu?ky jsou pon?kud menší, zevní zóna bun?k má jemn? granulární/p?nitou nebo sv?tlou cytoplazmu. Kterýkoli bun??ný typ m?že dominovat a vykazovat evidentní rysy malignity. Obecn? cytologický obraz nenazna?uje vysoce maligní lézi!
V malém zv?tšení vypadají plachty op?t bazaloidn?, p?ítomny jsou i cylindromatózní metachromatické fragmenty ( Giemsovo barvení ). Velké zv?tšení ukazuje sv?tlý myoepiteliální charakter t?chto bun?k, vnit?ní bu?ky jsou pon?kud menší, zevní zóna bun?k má jemn? granulární/p?nitou nebo sv?tlou cytoplazmu. Kterýkoli bun??ný typ m?že dominovat a vykazovat evidentní rysy malignity. Obecn? cytologický obraz nenazna?uje vysoce maligní lézi!

 

Morfologie myoepiteliálních bun?k v histologii: bu?ky jsou uspo?ádány ve skupinách , vykazují S100 a PanCK pozitivitu. V nát?rech jsou p?ítomny polymorfní myoepitelie smíšené s normálními acinárními bu?kami velkých slinných žláz.
Morfologie myoepiteliálních bun?k v histologii: bu?ky jsou uspo?ádány ve skupinách , vykazují S100 a PanCK pozitivitu. V nát?rech jsou p?ítomny polymorfní myoepitelie smíšené s normálními acinárními bu?kami velkých slinných žláz.
Morfologie myoepiteliálních bun?k v histologii: bu?ky jsou uspo?ádány ve skupinách , vykazují S100 a PanCK pozitivitu. V nát?rech jsou p?ítomny polymorfní myoepitelie smíšené s normálními acinárními bu?kami velkých slinných žláz.

 

Struktura léze je v histologii maligní: nacházíme invazi. Bu?ky jsou zv?tšené, liší se tvarem a velikostí. Mohou být p?ítomny p?nité bu?ky, vyskytují se i vysoce dediferencované tumory. Cytologie vykazuje zv?tšené bu?ky s velkými ovoidními jádry, nerovnom?rným chromatinem. N?kdy je vyjád?ena „skvamoidní” diferenciace (A) (Giemsovo barvení). Bu?ky jsou fragilní v d?sledku rozt?ru, elongované, mohou vznikat nepravidelná jádra (B).
Struktura léze je v histologii maligní: nacházíme invazi. Bu?ky jsou zv?tšené, liší se tvarem a velikostí. Mohou být p?ítomny p?nité bu?ky, vyskytují se i vysoce dediferencované tumory. Cytologie vykazuje zv?tšené bu?ky s velkými ovoidními jádry, nerovnom?rným chromatinem. N?kdy je vyjád?ena „skvamoidní” diferenciace (A) (Giemsovo barvení). Bu?ky jsou fragilní v d?sledku rozt?ru, elongované, mohou vznikat nepravidelná jádra (B).

 

 

Týž tumor jako v p?edchozích obrázcích: tvar jader je typický. Je vid?t n?kolik intranukleárních (pseudo)inkluzí (A). Cytoplazma v n?kterých bu?kách je skvamoidní (B) v jiných granulární (C).
Týž tumor jako v p?edchozích obrázcích: tvar jader je typický. Je vid?t n?kolik intranukleárních (pseudo)inkluzí (A). Cytoplazma v n?kterých bu?kách je skvamoidní (B) v jiných granulární (C).