logo efcs bianco

Adenoidně cystický karcinom

This content is also available in: English Español

Bookmark (0)

No account yet? Register

Adenoidn? cystický karcinom je vzácný typ karcinomu prsu obvykle spojený s velmi dobrou prognózou bez vzniku metastáz v lymfatických uzlinách.

Cytologické rysy jsou identické s rysy b?žn?jší varianty ve slinné žláze. Nát?ry jsou tvo?eny hnízdy malých uniformních bazaloidních bun?k , které jsou úzce spojeny s metachromatickou hmotou, ?asto tvo?ící prostorov? 3D uspo?ádané kulovité tvary. Mohou být p?ítomny fragmenty fibrilárního stromatu spole?n? s epiteliálními bu?kami a luminálním materiálem pozitivním v barvení na hlen

Diferenciální diagnóza zahrnuje kolagenní sferulózu s blandními  epiteliálními bu?kami a adenoidní cystický karcinom postrádající nukleární atypie.