logo efcs bianco

Płyny wywołane nowotworami złośliwymi

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Niektóre nowotwory cz??ciej ni? inne rozsiewaj? si? do surowiczych jam cia?a. Najcz?stsz? przyczyn? nowotworowego p?ynu w jamie op?ucnej jest rak p?uca u m??czyzn i rak sutka u kobiet. W niektórych przypadkach p?yn w jamie op?ucnej mo?e by? pierwsz? manifestacj? raka p?uca, natomiast w raku sutka by?o by to rzadko?ci?. Najcz?stsz? utajon? przyczyn? nowotworowego p?ynu w otrzewnej jest rak jelita grubego, ?o??dka i trzustki u m??czyzn i rak jajnika u kobiet. Obecno?? komórek nowotworowych w p?ynach z jam cia?a znamionuje z?e rokowanie. U dzieci najcz?stsz? przyczyn? nowotworowgo p?ynu w jamie op?ucnej lub otrzewnej jest nieziarniczy ch?oniak  z?o?liwy (NHL). P?yn w jamie surowiczej mo?e by? równie? manifestacj? pierwotnego nowotworu b?on surowiczych czyli z?o?liwego mi?dzyb?oniaka (mesothelioma).

Rozpoznanie komórek nowotworowych opiera si? wy??cznie na ocenie cech morfologicznych. Metody dodatkowe, w tym immunocytochemia, maj? znaczenie tylko dla ustalenia typu nowotworu.

Rady u?atwiaj?ce rozpoznanie komórek nowotworowych:

  • „Dodatkowa” populacja komórek
  • Liczne du?e trójwymiarowe gniazda komórek
  • W bloczkach parafinowych wolne przestrzenie (lakuny) w otoczeniu gniazd komórek

Komórki nowotworowe stanowi? jak gdyby dodatkow? populacj? komórek ró?n? od komórek mi?dzyb?onka. Niekoniecznie musz? by? wi?ksze od komórek mi?dzyb?onka, niektóre maj? podobne rozmiary, wysoki N/C, du?e j?derka i wykazuj? hiperchromazj?. Jednakowo?, nie ma ostrej granicy mi?dzy komórkami  z?o?liwego mi?dzyb?oniaka a komórkami mi?dzyb?onka. Raczej obserwuje si? postacie przej?ciowe od typowych komórek miedzyb?onka do niew?tpliwie z?o?liwych komórek z pewnymi cechami przypominaj?cymi komórki miedzyb?onka. Prawid?owe komórki miedzyb?onka prawie nigdy nie tworz? trójwymiarowych du?ych grup, ich obecno?? przemawia za rozpoznaniem nowotworu z?o?liwego. Te trójwymiarowe gniazda trzeba umie? odró?ni? od lu?nych agregatów komórek, które s? cz?stym artefaktem w preparatach cytowirówkowych lub w cytologii fazy p?ynnej. Komórki nowotworowe w gniazdach s? ?ci?le dopasowane (wykazuj? du?? kohezj?). W preparatach z bloczków parafinowych gniazda komórek nowotworowych otoczone s? cz?sto r?bkiem pustej przestrzeni ale t? cech? mo?na te? czasem zaobserwowa? wokó? grup komórek nienowotworowych.