logo efcs bianco

Metody pobierania i przygotowywania materiału

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Pobieranie materia?u do badania cytologicznego

P?yn pobiera si? przez nak?ucie ig?? jamy op?ucnej (torakocenteza), osierdzia (perikardiocenteza) lub otrzewnej (paracenteza). Rzadziej zasysa si? p?yn do badania w czasie zabiegu operacyjnego.      

P?yn pobiera si? nieutrwalony do czystego naczynia do którego uprzednio dodano kilka kropli heparyny aby zapobiec tworzeniu si? skrzepu co utrudnia ocen? poniewa? komórki zostan? w takim skrzepie uwi??ni?te i nie mo?na wykona? dobrego rozmazu. P?yn mo?na przechowywa? w 4°C przez kilka dni ale tego nie polecamy.

Metody przygotowania materia?u

Istnieje kilka metod wykonywania rozmazów. Wstrz?sa si? pojemnik z p?ynem i 50 mL (lub ca?a zawarto??) jest odwirowywane. Usuwa si? p?yn z nad osadu, a  z osadu przygotowuje si? rozmazy bezpo?rednie lub z cytowirówki, metod? cytologii fazy p?ynnej lub za pomoc? filtrów. Rozmazy utrwala si? w alkoholu i barwi metod? Papanicolaou lub H&E.   

Je?eli podejrzewa si? ch?oniaka lub bia?aczk? przydatne mog? by? rozmazy suszone na powietrzu. Jeden barwi si? metod? Romanowskiego, reszt? mo?na zachowa? do bada? immunocytochemicznych. Pozosta?y osaad zawini?ty w bibu?? filtracyjn? u?yty zostaje do przygotowania bloczków. Dodanie do osadu kilku kropli osocza i trombiny tworzy grudk? co u?atwia dalsz? obróbk? materia?u w procesorze tkankowym. Je?eli do p?ynu nie dodano heparyny i obecne s? w nim skrzepy nale?y je wyj?? i potraktowa? jak materia? do bloczków parafinowych. Badania p?ynu nades?anego bez dodatku heparyny, w którym wyst?pi?y skrzepy nie polecamy.

Aby zwi?kszy? czu?o?? w wi?kszo?ci laboratoriów stosuje si? dwie metody lub wi?cej . Wykonywanie tylko rozmazów pozwala wykry? komórki nowotworowe w 65-70% p?ynów spowodowanych nowotworem z?o?liwym, natomiast koncentracja materia?u za pomoc? cytowirówki, filtrów lub bloczków zwi?ksza ten odsetek do ok. 85%. Bloczki szczególnie dobrze nadaj? si? do bada? dodatkowych i stanowi? najlepszy materia? porównawczy do biopsji. W niektórych laboratoriach najpierw wykonuje si? nieutrwalony rozmaz i barwi b??kitem toluidyny

Pozosta?y p?yn pozostawiamy w lodówce na wypadek gdyby trzeba by?o wykona? dodatkowe rozmazy. ?wie?y nieutrwalony p?yn przydaje si? do bada? w cytometrze przep?ywowym, mikroskopie elektronowym i do bada? cytogenetycznych.

Technika sedymentacji na gradiencie Ficollu dla usuwania erytrocytów:

  • daje czystsze t?o rozmazu
  • zmniejsza niespecyficzne wi?zanie przeciwcia?
  • nast?powe  utrwalenie w roztworze Carnoy