logo efcs bianco

Odběr vzorků

This content is also available in: English Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Vzorky jsou získávány zavedením jehly do pleurálního prostoru (thorakocentéza), perikardiálního prostoru (perikardiocentéza), nebo peritoneální dutiny (paracentéza). Mén? ?asto se získá tekutina p?ímým odsátím b?hem chirurgického zákroku v dutin? hrudní nebo b?išní.

Tekutina se vlije do ?istých zkumavek a zašle nefixovaná do laborato?e. Aby se zabránilo srážení a  rozptýlení bun?k a tím znehodnocení vzorku, tekutina musí být dána do heparinizovaných lahvi?ek, nebo musí být p?idáno pár kapek heparinu p?ímo do lahvi?ky p?ed odb?rem tekutiny. Vzorky mohou být chlazeny po n?kolik dn? p?i teplot? 4°C, aniž by to m?lo vliv na morfologii bun?k. 

Metody p?ípravy  preparát?

Jsou možné r?zné metody p?ípravy preparát?.

Zkumavkou se zat?epe pro rozptýlení bun?k a 50 ml alikvotní ?ásti tekutiny (nebo celý vzorek) je centrifugován. Supernatant se odstraní a sediment se použije k p?íprav? p?ímých nát?r?, cytocentrifugovaných preparát?, tenkovrstvých nát?r? nebo filtrovaných preparát?. Nát?ry jsou fixovány alkoholem a barveny dle Papanicolaua.

Je-li podez?ení na hematologickou malignitu, jsou užite?né vzduchem sušené cytocentrifugované preparáty. Jeden se barví dle  Giemsy-Romanovského, zbytek je uložen jako rezerva pro imunocytochemické studie. Zbývající sediment se vkládá do filtra?ního papíru a použije se pro p?ípravu cytobloku. Pokud do sedimentu p?idáme pár kapek plazmy a roztoku trombinu, sediment ztuhne v kompaktní masu, pop?. není-li tekutina heparinizovaná a sráží se, m?la by být zpracována jako cytoblok.

Ke zvýšení citlivosti používají n?které laborato?e dva i více zp?sob? zpracování vzorku. Samotný nát?r detekuje 65-70 % maligních výpotk?, zatímco sdružené metody, jako je cytocentrifugace, filtr nebo cytoblok detekují okolo 85 % malignit.

Cytobloky jsou použitelné pro speciální barvení a dávají výborné morfologické srovnání s bioptickým materiálem. V n?kterých laborato?ích se nefixované vlhké nát?ry barví toluidinovou mod?í, a to po odstran?ní p?ebyte?né tekutiny, kdy obsahuje nát?r velký po?et maligních bun?k.

Zbývající tekutina by m?la být uchována v chladu pro p?ípad, že budou vyžadovány další nát?ry.

?erstvá tekutina je použitelná pro další studie, nap?. pr?tokovou cytometrii, elektronovou mikroskopii a cytogenetickou analýzu. 

Ficoll?v zp?sob techniky pro odstran?ní ?ervených krvinek

  • zvážit zp?tné ?išt?ní
  • snížit vazbu nespecifických protilátek
  • postfixace v Carnoyov? tekutin?