logo efcs bianco

Přesnost

This content is also available in: English Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Cytologie je citliv?jší  než slepá biopsie u pacient? s podez?ením na metastázy na seróze proto, že tekutina poskytuje reprezentativn?jší vzorek. Cytologické vyšet?ení dopln?né kultivací tekutiny je spolehliv?jší než biopsie v odhalení tuberkulózy.

Cytologické vyšet?ení výpotku má v?tší po?et falešn? pozitivních výsledk?. N?které studie odhadují senzitivitu cytologie pro diagnózu malignit okolo 60 %. Stupe? odhalení se zvýší, když se vyšet?í více vzork?.

Falešn? pozitivní diagnózy se objevují v mén? než 1 %  benigních p?ípad?. Jsou obvykle zap?í?in?ny atypií mezoteliálních bun?k p?i plicním infarktu nebo embolii, tuberkulóze, chemoterapii, akutní pankreatitid?, fibromu vaje?níku, nebo cirhóze. Falešn? pozitivní výsledky mohou být zp?sobeny i špatnou interpretací benigních lymfatických bun?k jako lymfom.

P?ídatné techniky (zvlášt? imunocytochemie) zvyšují citlivost, a jsou ve vybraných p?ípadech užite?né.

Imunocytochemie m?že být velice nápomocná v následujících p?ípadech: 

  • potvrzení malignity v cytologicky nejistých p?ípadech
  • rozlišení adenokarcinomu od mezoteliomu
  • zjišt?ní primárního ložiska maligního výpotku