logo efcs bianco

DOĞRULUK

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Sitoloji, serozal metastazlardan ?üphelenilen olgularda kör yap?lan biopsiden daha sensitivdir çünkü s?v?lar maligniteyi daha iyi temsil eder. Sitolojik inceleme kültür ile desteklendi?inde tüberküloz tan?s? için biyopsiden daha güvenilirdir.

Efüzyonlar?n sitolojik incelemesinde yanl?? negatif oran? yüksektir. Baz? çal??malarda malignite tan?lar?nda sitolojinin sensitivitesi % 60 olarak hesaplanm??t?r. Malignitenin  tespit oran?, çok say?da örnekler de?erlendirildi?inde artar.

Benign vakalar?n yanl?? pozitif tan? oran? % 1’den azd?r. Buna ço?unlukla; pulmoner infarkt, tüberküloz, kemoterapi, akut pankreatit, overde fibrin ve siroz gibi durumlarda mezotel hücrelerinde görülen atipi sebep olur. Yanl?? pozitif sonuçlar; ayn? zamanda benign lenfoid hücre populasyonunun lenfoma olarak yanl?? yorumlanmas? ile de meydana gelebilir.

Seçilmi? vakalarda kullan?lan immunositokimya gibi ek teknikler sensitiviteyi artt?r?r. A?a??daki vakalarda immünositokimya oldukça yararl?d?r:

  • ?üpheli vakalarda sitolojik olarak malignitenin do?rulanmas?nda
  • Adenokarsinom’u mezotelyoma’dan ay?rmada
  • Malign efüzyonun primer oda??n? belirlemede