logo efcs bianco

Spesimen toplanması

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Çe?itli lam haz?rlama metodlar?ndan bahsetmek mümkündür. Kaplar, hücrelerin da??lmas?n? sa?lamak için çalkalan?r ve dökülür 50 ml. si ya da tümü santrifüj edilir. Santrifüj sonunda üstte kalan süpernatan ayr?l?r ve kalan çökelti sediment’ten direkt yayma, sitosantrifüj, ince tabaka ya da filtrasyon teknikleri ile preparatlar haz?rlan?r. Lamlar alkolde fikse edilir ve Papanicolaou boyas? ile boyan?r.

Hematolojik malignitelerden ?üphelenildi?inde,havada kurutulan sitosantrifüj preparatlar? yararl? olur. Lamlardan bir tanesi Romanowsky metodu ile boyan?r, kalan? immünositokimyasal çal??malar için ayr?l?r. Spesimenden geri kalan miktar filtre ka??d? ile sar?l?r ve hücre blo?u haz?rlamak üzere kullan?l?r. Spesimene birkaç damla plazma ve trombin solüsyonu eklemek koagülasyona yard?mc? olur ve sediment kompakt bir kitleye dönü?ebilir. E?er s?v? heparinize edilmemi?se ve p?ht? mevcut ise, bu p?ht? uzakla?t?r?lmal? ve ayr?ca hücre blo?u haz?rlanmal?d?r.

Sensitiviteyi artt?rmak amac?yla ço?u laboratuvar iki veya daha fazla haz?rlama metodu kullan?r. Sadece yaymalar ile malign s?v?lar?n %65-75’ ine tan? konurken, santrifüj, filtrasyon ve hücre blo?u olu?turma gibi metodlarla bu oran %85’ e yükselir. Hücre blo?u kesitleri özel boyalar? çal??abilmek ve sitomorfolojiyi biopsi ile k?yaslayabilmek aç?s?ndan özellikle yararl?d?r. Baz? laboratuvarlarda, çok hücre içeren malign s?v?larda ilk a?amada fikse edilmemi? (havada kurutulmu?) ?slak yaymalar toluidin mavisi ile boyanarak de?erlendirme yap?l?r.

Ek yayma haz?rlanmas? gerekebilece?inden, kalan s?v? kap içerisinde buzdolab?nda muhafaza edilmelidir. Taze s?v?lar ak?m sitometri, elektron mikroskopisi ve sitogenetik analizler için kullan?labilir.

Eritrositleri uzakla?t?rmak için Ficoll gradyan tekni?inin kullan?m?

  • Daha temiz bir zemin sa?lar
  • Nonspesifik antikor ba?lanmalar?n? engeller
  • Aksi takdirde; Carnoy ile post-fiksasyon yap?lmas? yararl? olur.