logo efcs bianco

Benign elementler

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Benign efüzyonlar de?i?en oranlarda mezotel hücreleri, histiositler ve lenfositleri içerir. Baz? örneklerin toplanmas? s?ras?nda s?kl?kla kanama olu?tu?undan, eritrosit ve lökositler de s?kl?kla görülür.

 • Mezotelyal hücreler
 • Makrofajlar
 • Lenfositler
 • Nötrofiller
 • Eozinofiller
 • Plazma hücreleri

Mezotel Hücreleri

 • Genellikle izole hücreler ?eklinde da??n?k
 • Tabakalar veya “pencere” fenomeni gösterecek ?ekilde küçük kümeler
 • Yuvarlak hücreler
 • Yuvarlak nükleus, tek nükleolus
 • Berrak d?? zonu (dantel etek) izlenen yo?un sitoplâzma
 • bazen multinükleer,dev hücreler

Mezotel hücreleri az ya da çok say?da olabilir. Çift ya da çok çekirdekler s?kt?r ve benign efüzyonlarda mitozlar da görülebilir. Sitoplâzma, tonofilamanlar?n çoklu?u nedeniyle yo?undur, berrak d?? zon (“dantelsi etek“ya da “halo”) ise uzun, ince ve dallanan mikrovilluslara tekabül eder. Bazen sitoplazmik vakuoller seçilebilir. Grup halinde iken, 2 ya da daha çok mezotel hücresi aras?nda “pencere” denen dar-berrak bir zon bulunur.

Atipik mezotelyal hücreler

Reaktif mezotelyal atipi (primer ya da metastatik)  malignite olas?l???n? akla getirir. Reaktif mezotelyal hücreler, normalden atipiye de?i?en bir spektrum içerir. Atipik mezotelyal hücreler;  nükleer pleomorfizm, kaba kromatin yap?s?,  düzensiz nükleer s?n?rlar ve çok belirgin nükleol içerir. Hipertrofik ve hiperplastik hücreler olup, varl?klar?n?n rapor edilmesinin bir önemi yoktur. Klinik hikâye önemlidir;  anemi, siroz, lupus, akci?er infarkt? veya böbrek yetmezli?i gibi baz? medikal durumlarda mezotelyal atipi s?k görülür.

Mezotelyal atipi sebepleri

 • Kronik efüzyonlar
 • Asbestoz
 • Kronik böbrek yetmezli?i
 • Periton dializi
 • Tromboembolizm
 • Radyasyon veya kemoterapi
 • Siroz
 • Perikardial veya skrotal efüzyon
 • Akut serozitler
 • Neoplazmlar

Tan? tuzaklar?

 • mezotel hücrelerinin olu?turduklar? papiller yap?lar
 • dev multinüklee hücreler
 • a??r? boyanma
 • dü?ük kalite yaymalar

Yaymalar?n iyi yap?lm?? ve düzgün boyanm?? olmas? yanl?? tan? koymay? önler. Herhangi bir ?üphe varsa raporda belirtilmelidir. Bu modülde a?a??da gösterilen foto?raflar?n ço?unlu?u % 96 alkolde fikse edilmi? ve H/E ile boyanm?? sitospin preparatlara aittir. Haz?rlama yöntemlerinde ya da boyamalarda farkl?l?klar olmas? halinde bunlar ay?r?c? tan?da belirtilmelidir. 

 

 

Makrofajlar

 • Mezotelyal hücrelerinkinden daha küçük nükleus
 • S?kl?kla katlanm?? nükleus
 • Çift ya da çok çekirdek
 • Granüler veya vakuollü sitoplâzma
 • Fagositoz
 • Tabakalar ve gruplar
 • Birbirine biti?ik hücrelerde “pencere” fenomeni bulunmay???

Çok nadiren de olsa ba?vurulmas? gerekirse e?er, immünositokimya ile histiosit ve mezotel hücreleri birbirinden kolayl?kla ay?rt edilebilir; histiositler CD68 (+), keratin (-) iken mezotel hücreleri için  tam tersi geçerlidir. Baz? efüzyonlarda lenfosit de bulunabilir.