logo efcs bianco

Składniki nie nowotworowe

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

P?yny nie nowotworowe zawieraj? komórki mi?dzyb?onka, makrofagi (histiocyty) i limfocyty w ró?nym odsetku. Mog? by? obecne erytrocyty i leukocyty z domieszki krwi je?eli przy nak?uciu dosz?o do krwawienia.

 • Komórki mi?dzyb?onka
 • Makrofagi
 • Limfocyty
 • Neutrofile
 • Eozynofile
 • Komórki plazmatyczne

KOMÓRKI MI?DZYB?ONKA

 • Zwykle rozproszone i pojedyncze
 • Niekiedy jednowymiarowe p?aty lub ma?e grupy z widocznymi przestrzeniami mi?dzykomórkowymi (“okienka”)
 • Komórki okr?g?e
 • J?dra okr?g?e, pojedyncze j?derko
 • G?sta cytoplazma z r?bkiem przeja?nienia na obwodzie komórki
 • Niekiedy komórki olbrzymie wieloj?drowe

Komórki mi?dzyb?onka mog? by? pojedyncze lub liczne, cz?sto dwu- lub wieloj?drowe. Mo?na spotka? mitozy w p?ynie nie nowotworowym. G?sta cytoplazma jest wynikiem obecno?ci obfitych pasm w?ókienek po?rednich zawieraj?cych cytokeratyny i wimentyn?, które przebiegaj? dooko?a j?dra a r?bek przeja?nienia na obwodzie komórki powstaje z powodu licznych d?ugich mikrokosmków, które pokrywaj? powierzchni? komórki . W cytoplazmie mo?na niekiedy spotka? wodniczki. W grupie dwóch lu wi?cej komórek mi?dzyb?onka widoczne s? szerokie przestrzenie mi?dzykomórkowe („okienka”).

Pobudzone (atypowe, reaktywne) komórki mi?dzyb?onka

Reaktywne komórki mi?dzyb?onka mog? budzi? podejrzenie nowotworu (pierwotnego lu przerzutowego). Zwykle w takim rozmazie widoczne jest pewne spektrum zmian od prawid?owych komórek mi?dzyb?onka do pobudzonych, które wykazuj? pewien polimorfizm j?der, grudowat? struktur? chromatyny, nieregularny obrys j?der i wyra?nie widoczne j?derka. S? to cechy zwi?zane ze zmianami przerostowymi lub hiperplazj? mi?dzyb?onka i nie ma potrzeby ich opisywania. Wa?ne s? dane kliniczne: cz?st? przyczyn? w/wym zmian jest niedokrwisto??, marsko?? w?troby, SLE, zawa? p?uca lub niewydolno?? nerek.   

Przyczyny obecno?ci pobudzonych (atypowych) komórek mi?dzyb?onka

 • D?ugotrwa?a obecno?? p?ynu
 • Azbest
 • Przewlek?a niewydolno?? nerek
 • Dializa otrzewnowa
 • Zmiany zakrzepowo-zatorowe
 • Radio-chemioterapia
 • Marsko?? w?troby
 • P?yn w osierdziu
 • Ostre zapalenie b?on surowiczych
 • Nowotwory

Pu?apki diagnostyczne

 • Brodawkowate fragment mi?dzyb?onka
 • Komórki olbrzymie wieloj?drowe
 • Przebarwienie rozmazu
 • Rozmaz marnej jako?ci

Dobrze zabarwiony, dobrej jako?ci rozmaz pozwala unikn?? przediagnozowania. Jakiekolwiek w?tpliwo?ci nale?y poda? w rozpoznaniu.

WI?KSZO?? RYCIN PONI?EJ STANOWI FOTOGRAFIE PREPARATÓW CYTOWIRÓWKOWYCH UTRWALONYCH W 96% ALKOHOLU I ZABARWIONYCH HEMATOKSYLIN?-EOZYN?. W INNYCH PRZYPADKACH METODA UTRWALENIA I BARWIENIA PODANA JEST W OPISIE RYCINY

 

 

MAKROFAGI

 • J?dra mniejsze ni? j?dra komórek mi?dzyb?onka
 • J?dra cz?sto pofa?dowane (nerkowate)
 • Dwu- i wieloj?drowo??
 • Zwakuolizowana lub ziarnista cytoplazma
 • Fagocytoza
 • Dwuwymiaowe p?aty i grupy komórek
 • Brak „okienek” mi?dzy komórkami

Immunocytochmicznie mo?na odró?ni? makrofagi (CD68+, keratyna-) od komórek mi?dzyb?onka (Cd68-, keratyna+) ale prawie nigdy nie jest to potrzebne.

Niektóre p?yny mog? równie? zawiera? du?o limfocytów.