logo efcs bianco

GRUŹLICZE ZAPALENIE OPŁUCNEJ

This content is also available in: English Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

  • 80-100% limfocytów
  • Brak lub nieliczne komórki mi?dzyb?onka

Rozmazy w gru?liczym zapaleniu op?ucnej s? charakterystyczne chocia? niespecyficzne. P?yn jest m?tny i zielonkawo-?ó?ty. W rozmazach wida? du?? liczb? komórek i s? to prawie wy??cznie  ma?e limfocyty T. Wida? tylko pojedyncze komórki mi?dzyb?onka i makrofagi lub nie ma ich wcale.

W diagnostyce ró?nicowej w rachub? wchodz? zapalne wysi?ki nie gru?licze, w których obraz cytologiczny jest zwykle bardziej polimorficzny z limfocytami, neutrofilami i makroagami oraz komórkami mi?dzyb?onka.

Obraz cytologiczny p?ynów, których przyczyn? jest ch?oniak z ma?ych limfocytów i przewlek?a bia?aczka limfocytarna jest bardzo podobny do p?ynu w gru?licy. Cytometria przep?ywowa i immunocytochemia mog? by? pomocne w diagnostyce ró?nicowej, poniewa? s? to ch?oniaki z komórek B.

Przyczyny zwi?kszonej liczby limfocytów w p?ynach

  • Przerzuty raka
  • Gru?lica p?uc
  • Przewlek?e zapalenie

Nienowotworowe limfocyty s? poliklonalne, w wi?kszo?ci s? to limfocyty T. W CLL/SLL komórki nowotworowe s? monoklonalne, w wi?kszo?ci o immunofenotypie limfocytów B.

Lymphocytes
Lymphocytes