logo efcs bianco

PŁYNY Z EOZYNOFILIĄ

This content is also available in: English Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Eozynofilowe zapalenie op?ucnej manifestuje si? obecno?ci? >10% eozynofilów  w rozmazach z p?ynu. Wyst?puje rzadko, w jednej trzeciej przypadków przyczyna jest nieznana (tzw. zapalenie idiopatyczne), w pozosta?ych stwierdzi? mo?na czynniki predysponuj?ce. Wi?kszo?? przypadków ulega samowyleczeniu. Zapalenie eozynofilowe osierdzia lub otrzewnej wyst?puje jeszcze rzadziej.   

Przyczyny eozynofilowego zapalenia op?ucnej (>10%)

  • Alergia
  • Choroby autoimmunologiczne
  • Zapalenie p?uc (wirusowe lub bakteryjne)
  • Zawa?y p?uc
  • Infekcje (grzybicze lub paso?ytnicze)
  • Pneumothorax, haemothorax
  • Urazy klatki piersiowej (pneumothorax, torakotomia, powtarzane nak?ucia)
  • Nowotwory
  • Nieznane

W rozmazach widoczna jest zwykle du?a liczba komórek z wysokim odsetkiem eozynofilów. W rozmazach utrwalonych w alkoholu i zabarwionych metod? Papanicolaou, ziarnisto?ci eozynofilów maj? kolor pomara?czowy lub blado-zielony ale s? s?abo widoczne i rozpoznaje si? te komórki raczej ze wzgl?du na i ch dwup?atowe j?dra. W barwieniu H&E ziarnisto?ci maj? kolor czerwony i s? widoczne bardzo dobrze w rozmazach lub bloczkach. S? te? dobrze widoczne w rozmazach wysuszonych i barwionych metod? Romanowskiego. Niekiedy mo?na zidentyfikowac kryszta?y Charkota-Leydena.

Eosinophils
Eosinophils