logo efcs bianco

Patofizjologia płynów z jam ciała

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Jamy op?ucnej, osierdzia i otrzewnej  zwane jamami surowiczymi s? wy?cielone pojedyncz? warstw? sp?aszczonych kostkowych komórek mi?dzyb?onka. W warunkach prawid?owych zawieraj? one tylko niewielk? ilo?? p?ynu niezb?dnego do nawil?ania ?ciennej i trzewnej blaszki jamy surowiczej gdy one ocieraj? si? o siebie. Wi?ksza ilo?? p?ynu zbiera si? w stanach patologicznych

Wyró?niamy p?yny przesi?kowe i wysi?kowe. P?yny przesi?kowe, które charakteryzuj? si? niskim ci??arem w?a?ciwym i ma?? zawarto?ci? bia?ka, s? wynikiem utraty równowagi pomi?dzy ci?nieniem hydrostatycznym i onkotycznym, które wyst?puje np. w prawokomorowej niewydolno?ci serca, marsko?ci w?troby, zespole nerczycowym.

Wysi?ki, które charakteryzuj? si? wysokim ci??arem w?a?ciwym (>1.015), wysok? zawarto?ci? bia?ka (>3g/dl) i obecno?ci? komórek zapalnych, powstaj? wskutek uszkodzenia mi?dzyb?onka przez infekcje, promieniowanie jonizuj?ce lub nowotwory a tak?e w przebiegu SLE, reumatoidalnego zapalenia stawów i zapalenia trzustki. Wiele nowotworów z?o?liwych daje przerzuty do b?on surowiczych, s? one te? miejscem powstania pierwotnego nowotworu z?o?liwego zwanego mi?dzyb?oniakiem, dlatego nowotwory z?o?liwe s? cz?st? przyczyn? p?ynów wysi?kowych.

Przyczyny przesi?ków

  • Przewlek?a niewydolno?? prawej komory serca
  • Marsko?? w?troby
  • Niewydolno?? nerek (hipoproteinemia)

Przyczyny wysi?ków

  • zapalenie p?uc
  • zawa? p?uca
  • ropie? p?uca
  • zapalenie op?ucnej
  • wtórne zaka?enie przesi?ku
  • pierwotne lub przerzutowe nowotwory z?o?liwe