logo efcs bianco

Efüzyon Fizyopatolojisi

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Plevral, perikardial ve peritoneal bo?luklar seroza denilen tek tabakal? yass? veya küboidal mezotel hücreleri ile örtülüdür. Normal ?artlarda bu bo?luklar sadece az bir miktar s?v? içerir ve bu miktar, iç (viseral) ve d??  (parietal) yüzeylerin birbiri üzerinde hareketine izin verecek kayganl??? sa?lamak için yeterlidir. Hastal?k durumlar?nda büyük miktarda birikir ve efüzyon olarak tan?mlan?r.

Efüzyonlar, transüda ve eksüda olarak s?n?fland?r?l?r. Transüda; konjestif kalp yetmezli?i, siroz, nefrotik sendrom gibi durumlarda hidrostatik ve onkositik bas?nç aras?ndaki dengenin bozulmas?na ba?l? olarak geli?ir. Bu s?v?lar dü?ük a??rl?kl?d?r ve protein konsantrasyonlar? da dü?üktür. Eksüda ise enfeksiyon, lupus, romatoid plörit, pankreatit, radyasyon veya malign tümörlere ba?l? mezotel hasar?ndan geli?ir. Bu s?v?lar yüksek özgül a??rl?kl?d?r (>1.015),inflamatuar hücre içerir ve yüksek protein konsantrasyonuna (>3 g/dl) sahiptir. Primer mezotelyoma veya metastatik malign tümörler,  eksüda niteli?indeki s?v? birikiminin en s?k sebebidir. Serozal yüzeyler, birçok tümörün s?k metastaz yapt??? bir bölgedir.

Transüda sebepleri

  • Konjestif kalp yetmezli?i
  • Karaci?er sirozu
  • Böbrek yetmezli?i (hipoproteinemi)

Eksüda sebepleri

  • Pnömoni
  • Pulmoner infarkt
  • Pulmoner abse
  • Plörit
  • Transüdaya ba?l? sekonder bakteriyel enfeksiyon
  • Primer ya da metastatik malign tümör