logo efcs bianco

Malign efüzyonlar

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Baz? tümörler, di?erlerine k?yasla serozal kaviteye yay?lmaya aç?s?ndan daha fazla e?ilim gösterir. Malign plevral efüzyonlar?n en s?k sebebi; erkeklerde akci?er kanseri, kad?nlarda ise meme kanseridir. Malign plevral efüzyon baz? akci?er kanseri vakalar?nda ilk belirti olarak ortaya ç?kabilirken, meme kanserlerinde bu hiç beklenen bir durum de?ildir. Peritoneal efüzyonlar?n en s?k sebebi erkeklerde intestinal, pankreatik, gastrik, kad?nlarda ise over kaynakl? malignitelerdir. Plevra, perikard ve peritoneal s?v?larda malign hücrelerin varl??? kötü prognoza i?aret eder. Çocuklarda malign plevral ve peritoneal efüzyonlar?n en s?k sebebi non-Hodgkin Lenfoma’d?r. Serozal yüzeylerin  primer malignitesi (malign mezotelyoma) ayn? ?ekilde malign efüzyon olarak ortaya ç?kabilir.

Malignite tan?s? özellikle morfolojik bulgulara dayand?r?larak düzenlenir. Yard?mc? metodlar (immunositokimya ve sitokimya) sadece tümör tiplemesinde yard?mc?d?r.

Malign hücreleri saptamada ipuçlar?

  • “ikinci populasyon” varl???
  • Çok say?da geni? kümeler
  • Bo?luklar (hücre blo?u kesitlerinde)

Benign mezotelyal hücreleri belirledikten sonra malign hücreler onlardan aç?kça  farkl?, ikinci bir populasyon ?eklinde izlenir. Mezotelyal hücrelerden daha geni? olmalar? beklenmez, ayn? boyutta bile olabilir fakat artm?? nükleo/sitoplazmik oran, nükleer hiperkromazi ve makronükleol varl??? önemlidir.