logo efcs bianco

Maligní výpotky

This content is also available in: English Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

N?které tumory mají vyšší tendenci k ší?ení do serózních dutin než ostatní. Nej?ast?jší p?í?inou maligního pleurálního výpotku je plicní karcinom u muž? a karcinom prsu u žen. V n?kterých p?ípadech bývá maligní pleurální výpotek první manifestací plicního karcinomu, u karcinomu prsu to není tak ?asté.

Velmi ?astou okultní p?í?inou peritoneálního výpotku jsou karcinomy st?eva, žaludku a pankreatu u muž? a karcinomy ovaria u žen.

P?ítomnost maligních bun?k v pleurálních, perikardiálních a peritoneálních výpotcích znamená špatnou prognózu. U d?tí je ?astou p?í?inou maligního výpotku v pleurální nebo perikardiální dutin? non-Hodgkin?v lymfom. Primární malignity serózních membrán (maligní mezoteliom) se mohou rovn?ž projevit maligním výpotkem.

Diagnostika malignity spo?ívá výlu?n? na morfologickém obraze.

Speciální metody (imunocytochemie, cytochemie) jsou užite?né pro bližší typizaci nádoru.

Pom?cky ke zjišt?ní maligních bun?k

  • „sekundární populace“
  • velký po?et v?tších shluk? (trs?)
  • lakuny (u cytoblokových ?ez?)

Po nalezení benigních mezoteliálních bun?k mohou být maligní bu?ky identifikovány jako „druhá populace bun?k“, která je jasn? odlišná.  

Maligní bu?ky nemusí být nutn? v?tší než bu?ky mezoteliální, n?které mají stejnou velikost s vysokým N/C pom?rem, hyperchromními jádry, nebo jádry s makronukleoly. U maligního mezoteliomu se p?esné odlišení mezi benigními a neoplastickými mezoteliálními bu?kami nachází vzácn?.

Normální mezoteliální bu?ky obvykle netvo?í velké shluky (trsy), proto se preparáty s po?etnými agregáty t?chto bun?k mohou popsat snadn?ji jako maligní. Nesmíme je ale zam?nit s voln? shluklými bu?kami. Tyto se ?asto objevují jako artefakt cytocentrifugace preparátu na tekuté bázi (LBC).

Maligní trsy jsou výrazn? kohezivní. V cytoblokových ?ezech  jsou maligní bu?ky ?asto umíst?ny v lakunách sestávajících ze sv?tlých prostor kolem jednotlivých bu?nk nebo jejich shluk?. Lakuny však mohou být p?ítomny také v mnoha benigních výpotcích.