logo efcs bianco

Hepatocelulární karcinom (HCC)

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

Hepatocelulární  karcinom (HCC) p?edstavuje 90% všech primárních karcinom? jater. Je ?ast?jší v Africe a Asii než ve Spojených státech a Evrop?, kde v?tšina p?ípad? vzniká v cirhóze. V?tšina pacient? je nad 50 let v?ku.

Nádor se projeví jako  solitární uzel, mnohotné uzle nebo difuzní zv?tšení jater. Má široké spektrum histologických variant od dob?e diferencovaných podobných nenádorovým játr?m k špatn? diferencovaným s výraznou jadernou pleomorfií a p?ítomností nádorových obrovských vícejaderných bun?k. V mnoha p?ípadech jsou zvýšeny hladiny alfa-fetoproteinu.

Detekce  HCC v ?asném stadiu zlepšuje vyhlídky lé?by. HCC > 5 cm mají špatnou prognózu. Neexistují histologická sjednocená kriteria pro diagnózu  tumor? < 1.5 cm.

Nej?asn?jší zjistitelný HCC

Makroregeneratorní uzly jsou parenchymové uzly  > 1cm v cirhóze a obsahují portální pole. Progrese do nádoru je sdružena se ztrátou retikulinové struktury, kapilarizovanou mikrovaskulaturou, ztlušt?ním trabekul, mikroacinárními strukturami, zvýšenou mitotickou aktivitou a jaderným  pleomorfismem.

Dysplázie jaterních bun?k

 • Velkobun??ná dysplázie: jednotlivé hepatocyty jsou v?tší než okolní, ale se zachovalým nukleoplazmovým pom?rem.
 • Malobun??ná dysplázie: jen mírné zv?tšení oproti okolním hepatocyt?m, ale vysoký N/C pom?r, zvýšená denzita bun?k, zesílené bun??né plotny, pro?ídnutí retikulinu

Malobun??ná dysplázie  z?ejm? p?edstavuje preneoplastickou zm?nu, avšak  HCC  postupn? dediferencuje a jeho morfologický vztah k dysplázii je mén? z?ejmý. 

Cytologická kritéria malignity

 • Architektura: nepravidelná archtektonika, tlusté trabekuly, pseudoglandulární úprava, nahá jádra.
 • žádné nebo málo duktálních bun?k, špinavé pozadí
 • Jádra: vysoký N/C pom?r, vícejaderné bu?ky, nepravidelné membrány, hrubý chromatin, obrovská jadérka
 • Cytoplazma: tvorba žlu?i, granulární, vakuolizovaná

Cytologické diagnostické rysy (dob?e diferencovaný HCC)

 • V?etenité endotelie obklopují tlusté provazce nádorových hepatocyt?
 • Zvýšený N/C pom?r
 • Granulární cytoplazma se žlu?í nebo hyalinními kapkami (?ervené v Papanicolaouov? a modré v Romanowskyho barvení)
 • Velká okrouhlá jádra, výrazná jadérka
 • Intranukleární pseudoinkluze
 • Velká nahá jádra

Diferenciální diagnóza (dob?e diferencovaný HCC)

 • Regeneratorní uzly v cirhóze
 • Hepatocelulární adenom
 • Fokální nodulární hyperplázie

Atypická nahá jádra, zvýšený N/C pom?r, bun??ná monomorfie, mitózy a ztráta žlu?ovod? jsou charakteristické pro HCC; endotel je zvlášt? specifický pro HCC. CD34 reaktivita m?že pomoci odlišit HCC od cirhózy. Imunoreaktivita pro mutovaný  p53 roste s klesající diferenciací HCC.

Cytologické diagnostické rysy (st?edn? a málo diferencovaný HCC)

 • Vysoce bun??né nát?ry
 • Jednotlivé bu?ky , provazce, hnízda, tubuly, nebo plachty
 • St?ední až výrazná pleomorfie
 • Atypické mitózy
 • V?etenité bu?ky
 • Obrovské nádorové bu?ky
 • Sv?tlá cytoplazma v 10%  HCC (“sv?tlobun??ný karcinom”)

Diferenciální diagnóza (st?edn? a málo diferencovaný HCC)

 • Cholangiokarcinom
 • Metastatický karcinom

Tyto tumory mohou být obížn? rozlišitelné v úrovni samotné cytologie.Navíc existují vzácné p?ípady kombinovaného HCC a cholangiokarcinomu. Histochemické a imunohistochemické studie mohou být nezbytné k odlišení nkterých HCC od  metastatických tumor?. Intracytoplasmatický hlen je v HCC velmi neobvyklý, ale b?žný v mnoha adenokarcinomech a v cholangiokarcinomu.

Hepatocellular carcinoma
Hepatocellular carcinoma
Hepatocellular carcinoma
Hepatocellular carcinoma
Hepatocellular carcinoma

 

Fibrolamelární HCC

Fibrolamelární varianta HCC je obvyklá u mladých pacient? bez cirhózy. Prognóza je dobrá. Denzní svazky fibrózy obklopují velké nádorové bu?ky s bohatou eozinofilní cytoplazmou.

Cytologické diagnostické rysy

 • Velké bu?ky s bohatou cytoplazmou
 • Velká jádra, výrazná jadérka
 • V?tšinou jednotlivé bu?ky nebo ?ídké trsy
 • Hyalinní intracytoplazmatické kapky
 • Svazky fibrózy

Nádorové bu?ky jsou mnohem v?tší než normální hepatocyty, ale N/C pom?r je nižší než u obvyklých variant HCC.