logo efcs bianco

Fokální nodulární hyperplázie

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

Tato benigní léze se manifestuje jako solitární uzel, mén? ?asto jako n?kolik uzl?.  V?tšina pacient? jsou ženy ve t?etí nebo ?tvrté dekád?. Léze zpravidla obsahuje centrální jizvu a sestává z uzl? hepatocyt?, které jsou odd?leny paprs?itými vazivovými septy obsahujícími žlu?ové vývody. 

Cytologické diagnostické rysy

  • Hepatocyty bez nápadn?jších atypií
  • Bu?ky žlu?ových vývod?

Diferenciální diagnóza

  • Hepatocelulární adenom
  • Regeneratorní uzly v cirhóze
  • Normální játra

Tyto léze nejsou cytologicky rozlišitelné.