logo efcs bianco

Tenkojehlová aspirace (Fine Needle Apsiration – FNA)

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

FNA je využívána hlavn? pro diagnostiku fokálních lézí jater, zatímco perkutánní biopsie tlustou jehlou dostává p?ednost v diagnostice difúzních jaterních onemocn?ní (nap?. hepatitidy a cirhózy), pro n?ž jsou d?ležité architektonické  detaily.

Sensitivita cytologie je vyšší než u histologie, která je však specifi?t?jší. Kombinace obou technik umožní vysokou citlivost a p?esné ur?ení léze.

FNA se provádí zpravidla perkutánn? s navád?ním pomocí  po?íta?ové tomografie  (CT), magnetické rezonance (MRI) nebo ultrasonografie. je to velmi citlivá a specifická metoda v  diagnostice malignit. Falešn? pozitivní nálezy jsou velmi ?ídké. FNA neodliší hepatocelulární adenom, fokální nodulární  hyperplázii a regenerativní uzly v cirhóze, je však v t?chto p?ípadech užite?ná vylou?ením malignity.

Sonograficky vedená FNA je použitelná i pro zisk materiálu z tumor? hilu jaterního, i když endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP) s kartá?kovou cytologií je v t?chto p?ípadech preferovanou technikou. Byla použita i pro monitorování akutní celulární rejekce jaterních transplantát?.

Komplikace FNA jsou vzácné. Pat?í k nim krvácení, biliární peritonitis, rozsev nádoru, anafylaktický šok (po aspiraci echinokokové cysty).