logo efcs bianco

Anatomie a histologie jater

This content is also available in: English Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Strukturální a funk?ní jednotkou jater jsou jaterní lal??ky. Jaterní lal??ek je obklopen šesti portálními  poli a v centru má centrální žílu, která je terminální v?tvi?kou jaterní žíly. V?tvení portální žíly poskytuje ?adu v?tvi?ek mezi sousedními portálními poli, které následn? tvo?í sinusoidy odvád?jící krev k centru lal??ku.   

Bu?ka jaterního parenchymu (hepatocyt) je polygonální s centrálním jádrem. Hepatocyty jsou uspo?ádány v jednovrstevných plotnách se sinusoidami na každé stran?, s paprs?itým uspo?ádáním v centru lal??ku.  Virtuální št?rbina mezi sinusoidami a hepatocyty je Disseho prostor. Sinusoidy jsou vystlány fenestrovanými endoteliemi. Kupfferovy bu?ky, jež jsou sou?ástí mononukleárn? fagocytárního systému, prominují  na luminální stran? sinusoid. Jaterní hv?zdicové bu?ky  (Itovy bu?ky) jsou perisinusoidal pericyty lokalizované v Disseho prostoru.

Portální pole na periferii lal??k? jsou tvo?eny pojivovou tkání obklopující v?tvi?ky jaterní arterie, portální žíly, žlu?ovodu a  lymfatik. Duktuly (cholangioly) spojují  interlobulární žlu?ovody s lobulárními kanálky, které jsou vytvo?eny mezi sousedními hepatocyty.

Hepatocyty jsou polygonálního tvaru, dob?e ohrani?ené. Cytoplazma je granulární a eozinofilní, obvykle bohatá glykogenem, s bazofilními perinukleárními agregáty hrubého endoplazmatického retikula. Jádro je umíst?no centráln?, s jedním nebo více jadérky. Intracytoplazmaticky, zejména centrolobulárn?, m?že být p?ítomen lipofuscin v podob? jemných sv?tle hn?dých granul.