logo efcs bianco

Karaciğerin anatomi ve histolojisi

This content is also available in: English Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Karaci?er lobülleri, karaci?erin yap?sal ve fonsiyonel üniteleridir. Her bir lobül, alt? adet portal traktüs taraf?ndan çevrilmi? olup merkezinde, hepatik venin terminal uzant?s? olan ince dal ?eklinde sentrolobuler ven izlenir. Portal ven, portal trakt içerisinde ve biti?i?indeki portal trakta dallanarak yay?l?r. Lobülün merkezine do?ru sinüzoidlerle kan drenaj?n? sa?lar

Karaci?er parankim hücreleri (hepatositler), poligonal olup, merkezinde santral yerle?imli nükleuslar? bulunur. Hepatositler, tek hücre kal?nl???nda s?ralanarak lobülün merkezinden radial ?ekilde da??lan sinüzoidlerin bir yan?nda yer al?rlar. Sinüzoidal hücrelerle hepatositler aras?nda “disse”aral??? denilen özel bir alan bulunur. Fenestratal? endotelyal hücreler sinüzoidleri çevrelerler. Kupffer hücreleri mononükleer fagositer sistem elemanlar?d?r ve sinüzoidlerin luminal yüzünde bulunurlar. Hepatik y?ld?zs? hücreler (ito hücreleri), perisinüzoidal peristik hücreler olup Disse aral???nda konumlan?rlar.