logo efcs bianco

Tenkojehlová aspirace (Fine needle aspiration – FNA)

This content is also available in: English Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

FNA je odb?rovou metodou volby pro vyšet?ování pankreatických mas.

Má málo komplikací a umož?uje potvrzení malignity minimáln? invazivním zp?sobem. Je efektivní v diagnostice tumor?, ale pomocí FNA mohou být vyšet?ovány i cystické pankreatické léze a nenádorové procesy.

Transabdominální ultrasonografie nebo po?íta?ová tomografie mohou být využity

k zacílení perkutánní pankreatické FNA. Dostupné jsou jehly r?zného kalibru, délky a tvaru. Tenké jehly se d?lí na malé (20-22 G), st?ední (19 G) a velké (18 G).

Techniky užité k lokalizaci jehly se liší podle použitých zobrazovacích technik a lokalizace léze. Tandemová technika obsahuje zavedení navád?cí jehly jako referen?ního bodu pro druhou – bioptickou jehlu. Je nejužite?n?jší p?i CT vedené FNA, kde zobrazení jehly v reálném ?ase není proveditelné. Koaxiální technika zahrnuje zavedení jehly v?tšího kalibru do léze; jehla menšího kalibru je zavedena skrze tuto v?tší k odb?ru vzorku. Tato technika umož?uje více?etný odb?r.
Nejnov?jším postupem je endoskopická ultrasonografie umož?ující zobrazení vrcholu jehly v reálném ?ase, lepší zobrazení malých lézí a identifikaci místních metastáz nebo lokální invaze.

Indikace pankreatické FNA cytologie

Hlavní indikací cytologického odb?ru z pankreatu je radiologicky zjišt?ná masa suspektní z malignity. Radiologické hodnocení poskytuje informaci o umíst?ní, rozsahu a povaze léze.

FNA resekovatelných lézí:

  • Soudn? léka?ské aspekty v nep?ízniv? probíhajících benigních onemocn?ních: 10% pacient? s ikterem a “jasnou” maligní masou jsou následn? prokázaná benigní onemocn?ní
  • Možná diagnóza lymfomu, který nemá indikováno chirurgické ?ešení
  • Cystické léze
  • Pacientova sou?innost

FNA neresekovatelných lézí:

  • Ne všechny masy, které se jeví jako neresekovatelné, jsou duktální adenokarcinomy
  • Pokroky v chirurgických a anestetických postupech zlepšily výsledky i u starších pacient? s horší kondicí
  • Potvrzení diagnózy je podmínkou zahájení radio- a chemoterapie

Sensitivita a specificita

Sensitivita a specificita tenkojehlových aspirací pankreatických malignit je vysoká, pokud je provádí zkušený odborník. P?ítomnost patologa zlepšuje výt?žnost a citlivost zajišt?ním lepšího zpracování vzorku.

Nej?ast?jší p?í?inou falešn? negativní diagnózy je nedostate?ný odb?r nebo nerozpoznání dob?e diferencovaného karcinomu. Falešn? pozitivní diagnózy jsou podstatn? mén? ?asté, v?tšinou z d?vodu nadhodnocení reaktivních atypií v terénu pankreatitidy.

Kontraindikace a komplikace

Pankreatická FNA má málo kontraindikací – pat?í k nim zejména krvácivé stavy a absence bezpe?ného p?ístupu k provedení aspirace.

K menším komplikacím pat?í vasovagální reakce. Nejb?žn?jší velkou komplikací je akutní pankreatitis; jiné vzácn?jší velké komplikace zahrnují prosakování pankreatických vývod?, masivní krvácení a septický šok. 

P?íprava preparát?

Ve chvíli aspirace se provád?jí p?ímé nát?ry z jehlových aspirát? nebo kartá?kových odb?r? z vývod? v radiologické místnosti. Polovina skel se fixuje zaschnutím a barví Diff-Quick pro okamžité vyhodnocení výt?žnosti, druhá polovina se fixuje alkoholem a barví dle Papanicolaoua. Zbylý materiál v jehle nebo kartá?ku se vypláchne do fyziologického roztoku nebo tekutého alkoholického fixativa k p?íprav? cytocentrifugovaných preparát? nebo cytoblok?. Alternativn? m?že být takto do tekutého fixativa zpracován celý získaný vzorek.

Pro specializovaná vyšet?ení m?že být t?eba provést další odb?r k zajišt?ní materiálu pro imunocytochemii, pr?tokovou cytometrii nebo cytogenetiku. Aspirace cystických lézí zahrnují zajišt?ní tekutiny pro analýzu nádorových marker?, pankreatických enzym? a viskozity.

Jiné odb?rové postupy

Suspektní pankreatické malignity lze rovn?ž vyšet?ovat odb?rem kartá?kové cytologie z pankreatických nebo žlu?ových vývod?, zejména pokud jsou zúžené bez z?ejmé pankreatické masy. Kartá?kové odb?ry se provád?jí v pr?b?hu endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie nebo perkutánní transhepatické cholangiografie. Tato metoda je citliv?jší v diagnostice karcinom? žlu?ového stromu, je však rovn?ž ú?inná u pankreatických malignit hlavy pankreatu (viz cytologie žlu?ových cest). 

Postupy pro endoskopickou ultrazvukem (EUS) vedenou tenkojehlovou aspiraci (FNA).

EUS se ukázala vysoce ú?inným nástrojem pro detekci pankreatických mas, které jiné zobrazovací metody neodhalí. Je velmi citlivá v lokálním stagingu nemoci – zejména v p?ípad? nutnosti ur?it velikost tumoru a jeho vztah k okolním strukturám; navíc umož?uje cytologické ov??ení pomocí FNA v rámci jednoho výkonu. V ideálním uspo?ádání by u každého EUS vyšet?ení m?l být p?ítomen cytopatolog, aby ov??il výt?žnost odb?ru, navrhl zp?soby zpracování a p?ípadn? i diferenciální diagnózy; v praxi je úsporn?jší a zhruba stejn? efektivní vyškolit pro tyto úkoly „biomedicínské specialisty“ (v ?eské realit? prostor pro školené cytotechnology – pozn. J. Dušková). Rychlé posouzení výt?žnosti lze provést i telecytologicky. V p?ípad? centralizované cytologické služby s použitím cyytologie z tekutého vzorku – liquid-based cytology (LBC) je výhodou dokonalá fixace vzorku i v p?ípadech suboptimálních transportních podmínek. V naší praxi (UK) starší biomedicínský specialista je p?ítomen odb?ru vzorku a stanoví výt?žnost pomocí rychlého barvení (Diff-Quik®): paraleln? jsou z každého odb?ru p?ipravovány zaschnutím fixované nát?ry a etanolem fixované nát?ry. Další odb?r je celý použit pro LBC (ThinPrep®). Stejn? jako v jiných oblastech cytologie platí, že zkušený klinik m?že získat vysoce reprezentativní bohatý vzorek; naproti tomu nedostatek zkušenosti a malý po?et výkon? p?edstavují nejd?ležit?jší faktory sdružené s neadekvátními nediagnostickými odb?ry, zejména u cystických lézí.

Pankreatobiliární cytologie využívá r?zné typy cytologických vzork?, nej?ast?ji kartá?kové cytologie a aspiráty a EUS-FNA cytologie ze solidních a cystických lézí pankreatu. Zatímco exfoliativní cytologie (kartá?kové/aspiráty a cystické tekutiny) jsou zpracovány jako LBC do nádobky s fixativem, FNA nát?ry fixované zaschnutím jsou použity pro rychlé barvení a intra-procedurální stanovení adekvátnosti vzorku, paraleln? jsou pak nát?ry fixovány i v alkoholu pro Papanicoloauovo barvení. Separátní odb?r do tekutého média LBC umožní imunocytochemické a molekulárn? patologické studie. V p?ípad? dostate?né bun??nosti je z nádobky p?ímo p?ipraven cytoblok. P?i vyšet?ení cyst je tekutina paraleln? vyšet?ována i na karcinoembryonální antigen (CEA), amylázu, CA125 a CA19.9.