logo efcs bianco

Biliary tract cytology

This content is also available in: English Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Cytologie žlu?ových cest

Metody odb?ru materiálu

Cytologické vzorky žlu?ových cest zahrnují kartá?kové biopsie, žlu? a výplachy stent?. Kartá?kové st?ry se získávají bu? endoskopickou retrográdní cholangiopankreatografií nebo perkutánní transhepatickou cholangiografií; prvn? zmín?ná je citliv?jší. Výplachové vzorky ze stentu se získávají p?i jejich vým?n?. Kartá?kové st?ry jsou nejcitliv?jší.

Indikace biliární cytologie

Primární indikací k biliární cytologii je podez?ení z malignity u pacienta se strikturou žlu?ových cest. M?že však být užite?ná i v identifikaci infek?ních agens, jako acidorezistentní bakterií a Giardií. Jeden imunokompromitovaný pacient m?že mít sou?asn? n?kolik r?zných infekcí v?etn? mykotických a cytomegalovirové. 

P?ednádorové léze

Ve žlu?ových cestách m?že být dysplázie. Dysplastické bu?ky jsou obvykle uspo?ádány v trsech s nat?snáním a jaderným p?ekrýváním. Vykazují výrazné jaderné atypie, se zvýšeným nukleoplazmovým pom?rem a abnormitami chromatinu, které jsou však mén? výrazné než v adenokarcinomu.

Tumory

Stenózy žlu?ových cest mohou být zp?sobeny adenokarcinomy. Cytologické rysy maligních bun?k zahrnují: zvýšený nukleoplazmový pom?r, shlukování chromatinu, jaderné modelování, ztráta plástvové úpravy.

Mucinózní adenokarcinom je diagnosticky obtížný, v?tšinou však vykazuje výše popsané znaky. Nádorové bu?ky obsahují hojný hlen. Hyperchromázie v?tšinou chybí, je však vyjád?eno shlukování a projas?ování chromatinu.

Papilární neoplázie m?že být rovn?ž diagnosticky obtížná: Zejména odlišení papilárního adenomu a papilárního karcinomu je složité. Cytologie není schopna rozlišit adenokarcinom vznikající v adenomu bez vyšet?ení celého vzorku.