logo efcs bianco

Duktální adenokarcinom

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

Je to nejb?žn?jší pankreatický tumor (85-90%). Objevuje se u starších pacient? a nej?ast?ji postihuje hlavu slinivky. Rizikovými faktory jsou kou?ení a chronická pankreatitida. Prognóza je špatná.

Cytologické diagnostické rysy (st?edn? a málo diferencované tumory)

 • Zvýšená celularita
 • Nat?snané plachy (se zpe?enými okraji)
 • Jednotlivé maligní bu?ky
 • Jaderné p?ekrývání a ztráta polarity
 • Nepravidelné jaderné kontury (zá?ezy, rýhy, záhyby)
 • Zv?tšení a polymorfie jader, nápadná jadérka
 • Nepravidelná distribuce chromatinu (shlukování a projas?ování)
 • Mitózy

Nekrózy jsou p?ídatným pomocným znakem, ale chybí v polovin? p?ípad?.

Poorly differentiated adenocarcinoma
Poorly differentiated adenocarcinoma
Poorly differentiated adenocarcinoma
Poorly differentiated adenocarcinoma
Poorly differentiated adenocarcinoma
Adenocarcinoma
Adenocarcinoma

 

Cytologické diagnostické rysy (dob?e diferencované tumory)

 • Zvýšená celularita
 • Kohezivní plachty (se zaoblenými okraji)
 • Jaderné nat?snání a p?ekrývání
 • Zvýšený obsah intracytoplasmatického hlenu
 • Fokáln? nepravidelné jaderné kontury (pyramidální a “mrkvovitá” jádra)
 • Nepravidelné projas?ování chromatinu
 • Zv?tšení jader

Diagnóza dob?e diferencovaných duktální adenokarcinom? je obtížná, zejména v terénu chronické pankreatitidy (vykazující reaktivní duktální atypie), iritaci p?i zavedeném stentu, nebo po ozá?ení. N?kte?í auto?i navrhují jako minimální nalezení šesti atypických skupin pro definitivní diagnózu dob?e diferencovaného adenokarcinomu.

Úskalí

 • Hepatocyty
 • St?evní bu?ky
 • Mesotelie
 • Endotelie

Varianty duktálního adenokarcinomu

 • Adenoskvamózní karcinom
 • Nediferencovaný (anaplastický) karcinom
 • Mucinózní non-cystický karcinom
 • Karcinom z prstencových bun?k

Adenoskvamózní karcinom obsahuje charakteristicky hlenotvorné žlázové elementy a p?ím?s dlaždicové komponenty v plachtách. M?že vyvolat podez?ení z metastázy.

FNA nediferencovaného karcinomu (anaplastického karcinomu, pleomorfního obrovskobun??ného karcinomu) poskytují vysoce bun??ný materiál složený z plemorfních epiteloidních a v?etenitých bun?k a bizarních mnohojaderných obrovských bun?k, které jsou slab? kohezivní a leží v pozadí nekrózy a zán?tlivého infiltrátu. Ložiska žlázové diferenciace jsou v?tšinou p?ítomna, nemusí však být sou?ástí aspirátu. Diferenciální diagnóza zahrnuje metastatické karcinomy a pleomorfní sarkomy.

Nediferencovaný karcinom – cytologické diagnostické rysy

 • Bizarní, obrovské mnohojaderné bu?ky v slab? kohezivních formacích a jednotlivé bu?ky
 • High grade anaplastické jaderné znaky
 • Cytofagocytóza
 • Vysoká mitotická aktivita a rozsáhlá nekróza
 • ?ídce obrovské bu?ky vzhledu osteoklast?
Undifferentiated carcinoma
Undifferentiated carcinoma