logo efcs bianco

Diagnostická terminologie nálezů

This content is also available in: English Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Diagnostická terminologie pankreatických tenkojehlových aspirací použité empiricky p?tistup?ovou škálu následujících kategorií:

 • Negativní ve smyslu malignity
 • Atypické bu?ky
 • Suspektní bu?ky
 • Positivní z hlediska malignity
 • Nediagnostický vzorek

Negativní diagnóza p?i radiologicky zjišt?né mase ukazuje na nedostate?ný odb?r nebo benigní lézi ve smyslu chronické pankreatitidy. Atypické bu?ky vykazují mírné cytologické atypie, ?asto v terénu zán?tu. Podez?ení z malignity je v t?chto p?ípadech nízké. Suspektní bu?ky znamenají silné podez?ení z malignity , ale bun??né znaky neumož?ují zcela jednozna?nou diagnózu.

Nediagnostická kategorie je použita v p?ípad?, že nedošlo k odb?ru z léze , nebo nejsou bu?ky intepretovatelné. Doprovází ji vysv?tlení – nap?. p?ekrytí zán?tem nebo krví, vysýchavé artefakty, nízká celularita. I když neexistují standardní kriteria pro pankreatickou FNA, nediagnostický nález kv?li absenci epiteliálních bun?k m?že být odpovídající v p?ípad? cyst a pseudocyst. Pokud zobrazovací techniky ukazují na mucinózní cystickou neoplázii nebo intraduktální papilární mucinózní neoplázii bez jednozna?ných známek malignity, je nejvhodn?jší diagnózou sd?lení “nález slu?itelný s mucinózním cystickým (nebo intraduktálním papilárním mucinózním) tumorem”.

Všechny cytologické vzorky jsou mikroskopicky popsány a za?azeny do jedné z p?ti kategorií (C1-C5) podobn? jako je tomu p?i vyšet?ování jiných anatomických lokalit p?i tvorb? cytodiagnostického nálezu. 10,11: C1, nediagnostický; C2, negativní; C3, atypický; C4, suspektní; C5 maligní.

C1 nediagnostická kategorie je použita, pokud je z?ejmé, že nebyly získány bu?ky léze, nebo je bun??nost celkov? nedostate?ná. Materiál, který je suboptimální pro hodnocení pro p?ekrytí krví nebo zán?tem, p?ípadn? narušením bun?k nedovolujícím p?esné za?azení, m?že být rovn?ž hodnocen jako nediagnostický. Negativní kategorizace (C2) implikuje benigní proces; nicmén? i zde je ur?ité riziko malignity, která nebyla odb?rem zachycena. C3- atypická kategorie je používána, pokud stupe? cytologické a/nebo architektonické atypie je mírný, ?asto v kontextu zán?tu, p?edchozích instrumentálních výkon? nebo nízké bun??nosti. Jak bylo uvedeno d?íve, používá se rovn?ž v p?ípad? cystických lézí, u nichž malignitu pouze cytologicky vylou?it nelze. Toto za?azení implikuje nízkou pravd?podobnost malignity, i když ji nelze zcela vylou?it. Kategorie C4 znamená vysoké podez?ení z malignity, avšak stupe? atypií je kvantitativn? nebo kvalitativn? nedostate?ný pro definitivní diagnózu malignity. Benigní reaktivní proces nelze zcela vylou?it. Reprezentativní p?íklady každé kategorie jsou ilustrovány v obrázku 2. V roce 2011 bylo v Imperial College vyšet?eno 114 pankreatických FNA vzork? s následující distribucí: C1, (17.5%); C2, 27 (23.7%); C3, 20 (17.5%); C4, 7 (6.1%); C5, 40 (35.1%). P?ípady byly získány i z jiných nemocnic, kde není dostupné p?ímé vyhodnocení výt?žnosti odb?ru cytotechnologem. V tomtéž roce bylo vyšet?eno 115 p?ípad? biliárních kartá?k? s následující distribucí: C1, 3 (2.6%); C2, 75 (65.2%); C3, 16 (13.9%); C4, 13 (11.3%); C5=8 (7%). Tyto výsledky indikují vyšší pravd?podobnost karcinomu v pankreatických FNA v porovnání s kartá?kovými st?ry žlu?ových cest a v?tší pravd?podobnost definitivního záv?ru proti suspekci. Procento p?ípad? v kategorii C3 bylo podobné, ale d?vody užití této kategorie r?zné: kartá?ky ze žlu?ových cest bývají ?ast?ji nespecificky ‘atypické’ , kdežto pankreatické FNA diagnostikované jako C3 mohou reprezentovat specifické low-grade neoplastické léze. 

P?íklady cytologických kategorií C2-5. (a) Pseudocysta se žlu?ovým pigmentem, krystaly, vícejadernými histiocyty a detritem, nebyly p?ítomny žádné epitelie (C2). (b) Blandní duktální bu?ky v pozadí hlenu (C2). (c, d) Papanicolaou- (c) a May-Grünwald Giemsa (MGG)-barvené (d) nát?ry vykazují p?ítomnost blandních duktálních bun?k sdružených s hlenem v p?ípad? histologicky prokázané intraduktální papilární mucinózní neoplázie. (C3). (e) Kohezivní skupinky epiteliálních cylindrických bun?k vykazujících mírné nat?snání a pouze minimální jadernou atypii (C4). (f) Skupinky kohezivních, ale pleomorfn?jších epiteliálních bun?k s prominentními nukleoly v pozadí akutního zán?tu (C4). Oba p?ípady byly ov??eny jako duktální adenokarcinomy low-grade. (h, i) Papanicolaou- (h) a MGG- (i) barvené nát?ry vykazující z?eteln? atypické hlenotvorné bu?ky v nat?snaných skupinkách a jednotliv? bu?ky charakteru pe?etního prstenu. (C5).

Caption here
Caption here
Caption here
Caption here
Caption here
Caption here
Caption here
Caption here

Terminologie navrhovaná Papanicolaouovou spole?ností (ref) má 6 kategorií (Tabulka 2). Nová a pon?kud kontroverzní je kategorie “Neoplastický”, která se d?lí na jasn? “benigní” neoplázie a “jiné” neoplázie. Interpreta?ní kategorie nejsou povinné, ale n?které laboratorní informa?ní systémy je vyžadují a jejich užití m?že usnadnit klinický a mezilaboratorní výzkum. 

 1. Nediagnostický
 2. Negativní (pro malignitu)
 3. Atypický
 4. Neoplastický:
  • Benigní
  • Jiný.
 5. Suspektní (z malignity)

VI. Pozitivní/Maligní