logo efcs bianco

Pancreatitis

This content is also available in: English Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Akutní pankreatitis

Akutní pankreatitis je výsledkem enzymatického samonatrávení parenchymu a doprovodné zán?tlivé odpov?di. Je zpravidla sdružena s nemocemi biliárního stromu a alkoholismem. Diagnóza je založena na klinických a laboratorních nálezech, radiologické vyšet?ení zpravidla neukazuje ložiskovou masu. Je proto z?ídka aspira?n? vyšet?ována. Aspiráty se stávají z pozadí nekrotického detritu s degenerovanými bu?kami, p?nitými histiocyty, nekrózou tukové tkán?, kalcifikacemi a akutním zán?tem.

Acute inflammation
Acute inflammation
Acute inflammation
Fat necrosis
Fat necrosis
Fat necrosis

 

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis m?že být radiologicky obtížn? odlišitelná od nádorového procesu. Cytologický vzhled je variabilní podle stádia onemocn?ní. ?asná stádia jsou bun??n?jší se smíšeným lymfohistiocytárním infiltrátem. Pozd?jší stádia jsou mén? bun??ná s mírn?jšími zán?tlivými zm?nami a relativní p?evahou ostr?vkových bun?k v d?sledku atrofie acinárního epitelu a extenzivní fibrózou pankreatického parenchymu.

?asná stadia chronické aktivní pankreatitis

 • Jak duktální, tak acinární bu?ky
 • V pozadí zán?t
 • Granula?ní tká?
 • Nekróza tukové tkán?

Pozdní chronická pankreatitis

 

 • V?tšinou duktální bu?ky
 • Málo nebo žádné acinární bu?ky
 • N?kdy ostr?vkové bu?ky
 • Jednovrstevné plachty
 • Kohezivní skupiny, málo izolovaných bun?k
 • Zachovaná polarita
 • Minimální jaderné p?ekrývání
 • Mírná anizonukleóza
 • Hladké jaderné membrány
 • Mitózy z?ídka, normální
 • Není koagula?ní nekróza
Late chronic pancreatitis
Late chronic pancreatitis

Jak v akutní, tak chronické pankreatitis m?že vývodový epitel vykazovat výraznou reaktivní atypii, kterou lze jen obtížn? odlišit od adenokarcinomu. Mitózy, prominentní jadérka, hyperchromázie a zv?tšení jader jsou p?ítomny jak v reaktivních zm?nách, tak v duktálních adenokarcinomech.

Reaktivní duktální atypie – cytologické diagnostické rysy

 • Nízká celularita
 • Ploché kohezivní plachty
 • Pravideln? rozložená kulatá až oválná jádra
 • ?ídce jednotlivé atypické bu?ky