logo efcs bianco

Cystické tumory

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

Pankreatické cystické tumory p?edstavují p?ibližn? 5% pankreatických neoplázií. Zahrnují rovn?ž cystické dilatace intraduktálních neoplázií, cystických degenerací solidních nádor? (solidní pseudopapilární tumor), a solidní nádory s fokální cystickou pžem?nou (duktální adenokarcinom s cystickou degenerací, cystický tumor z acinárních bun?k, cystický pankreatický endokrinní tumor).

 • Serózní cystadenom
 • Mucinózní cysty

Serózní cystadenom

 

Vyskytuje se obvykle u starších žen, nej?ast?ji v t?le a ocase slinivky. V?tšinou je benigní, a?koli vzácn? jsou popsány p?ípady serózního cystadenokarcinomu. Hv?zdicovité kalcifikace a centrální jizva mohou být diagnostické v zobrazovacích vyšet?eních. V?tšina tumor? má ‚mikrocystickou úpravu‘ s mnoho?etnými cystami <2cm; mohou však být unilokulární – jako specifická varianta nebo v d?sledku hemoragické degenerace, diagnóza ze zobrazovacích vyšet?ení je pak obtížná.

Cytologické preparáty charakterizuje nízká celularita; bu?ky jsou uspo?ádány v malých trsech a plochých formacích. Cytoplazma je sv?tlá, vakuolizovaná, jádra malá a okrouhlá. P?ítomnost glykogenu lze prokázat PAS pozitivitou.

 

Cytologické diagnostické rysy

 

 • Vodnatá tekutina bez hlenu
 • ?ídká celularita
 • ?isté proteinové nebo hemoragické pozadí
 • Jednovrstevné plachty nebo malé ploché trsy
 • Blandní, uniformní, okrouhlá jádra
 • Úzká ale viditelná cytoplazma

Diferenciální diagnóza

 • Benigní duktální nebo acinární epitel
 • Lymfangiom/hemangiom
 • Mucinózní cystický tumor
 • Cystický pankreatický endokrinní tumor
 • Metastatický sv?tlobun??ný renální karcinom

Mucinózní cysty pankreatu

WHO klasifikace

 • Mucinózní cystické neoplázie
  • Mucinózní cystadenom
  • Borderline mucinózní cystické neoplázie
  • Mucinózní cystadenokarcinom
 • Intraduktální papilární mucinózní neoplázie
  • Intraduktální papilární mucinózní adenom
  • Intraduktální papilární mucinózní neoplázie hrani?ního biologického chování
  • Intraduktální papilární mucinózní karcinom
  • Intraduktální papilární mucinózní neoplázie s invazivním karcinomem: tubulárního typu nebo koloidním karcinomem

Mucinózní cystické neoplázie

Vznikají obvykle u žen ve ?tvrté a páté dekád?, v?tšinou v ocasu slinivky. Zahrnují spektrum od benigních p?es hrani?ní k z?ejm? maligním. Cytomorfologie mucinózního epitelu nevypovídá spolehliv? o biologickém chování.

jsou vystlány hlenotvorným epitelem, který je zpravidla nepapilární, fokáln? však m?že být papilární. U žen m?že mít ovariální typ stromatu. Cysty nekomunikují s vývodným systémem slinivky a mohou mít jemná septa.

Cytologické diagnostické rysy

Bohaté pozadí hlenu a mukofág?

 • Cylindrické hlenotvorné bu?ky v plachtách, papilách i jednotliv?
 • Variabilní jaderná a architektonická atypie
 • Jaderná pseudostratifikace
 • Zv?tšení jader, nat?snání a p?ekrývání
 • Složené papilární formace 

Intra- i extracelulární hlen lze znázonit barvením mucikarmínem.

Mucinózní cystadenokarcinom – cytologické diagnostické rysy

 • Vysoká celularita
 • Hojný mucin v pozadí
 • Zvýšené rozvoln?ní bun?k
 • Z?ejmé jaderné atypie (zv?tšení, anizonukleóza, makronukleoly)
 • Prstencové bu?ky
 • ?etné mitózy
 • Nekróza
Mucinous cystic neoplasms
Mucinous cystic neoplasms
Mucinous cystic neoplasms
Mucinous cystic neoplasms

 

Intraduktální papilární mucinózní neoplázie

Tento tumor je charakterizován primárn? intraduktálním r?stem a jeho cytomorfologie zahrnuje spektrum od benigních k z?eteln? maligním. M?že r?st difuzn? podél celé délky vývodu a jeho v?tví, p?ípadn? vytvá?et ložiskov? komplexní papilární formace. Cytologické rysy jsou podobné jako v mucinózní cystické neoplazii. Nekrózy, mitózy a výrazná jaderná atypie vedou k diagnóze papilárního mucinózního karcinomu.